Natječaj

 • Natječaj
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242 Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest (grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest); za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana opća psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te općim aktima Sveučilišta. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, preslik domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, preslik dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke natječaja) i stupnja (osim za točku 1.), preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (za točke 2. i 3.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova (za točke 2. i 3.) uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnom novinama broj 114/2018 od 19. prosinca 2018. godine, pod točkom: 2. Za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika.   Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Raspisan natječaj za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE  raspisuje NATJEČAJ za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 76 a. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika  (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje). Program je namijenjen polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji, te polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 i/ili 5. sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji za vođenje praktične nastave i vježbi, te strukovne učitelje i suradnike u nastavi. U Program za stjecanje kompetencija nastavnika mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uvjet za upis Programa je stečena visokoobrazovna razina (preddiplomskog ili diplomskog studija, odnosno B.A. razina ili razina 6. ili M.A. razina ili razina 7. prema Zakonu o HKO-u), za polaznike koji u sklopu izvođenja redovitog studija sukladno studijskom programu nisu stekli potrebne kompetencije za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi, te završena srednjoškolska strukovna razina obrazovanja (razina 4.1, 4.2 i 5. prema Zakonu o HKO-u) za polaznike koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj ustanovi za vođenje praktične nastave i vježbi te strukovni učitelji i suradnici u nastavi. Minimalni koeficijent opterećenja studenata ili polaznika za stjecanje kvalifikacije nastavnika iznosi 60 ECTS bodova, koji odgovara trajanju Programa za stjecanje kompetencija nastavnika  u pravilu jednu akademsku godinu. Prijave za pohađanje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika se  dostavljaju putem e-maila na adresu: cjelozivotno.ucenje@unicath.hr Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr u rubrici Cjeloživotno učenje. Rok za podnošenje prijava je 22. veljače 2019. godine.… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
  Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh; najbolji diplomski rad; izniman izvannastavni angažman Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija. Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje: Odjelno povjerenstvo). Priznanje se sastoji od plakete i dodjeljuje se u sklopu obilježavanja Dana Odjela. 1. PRIZNANJE ZA NAJBOLJI AKADEMSKI USPJEH OSTVAREN U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018. Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2017./2018. Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2017./2018. su: da je kandidat ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale); da je kandidat ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0; da kandidat nije ponavljao godinu; da kandidat nema izrečenu stegovnu mjeru; da je kandidat izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave. Priznanje se dodjeljuje na temelju uvida u dokumentaciju i prosjek ocjena studenata. Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija. 2. PRIZNANJE ZA NAJBOLJI DIPLOMSKI RAD Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se kandidatu za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2017./2018. Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su: da kandidat tijekom studija ima ostvaren težinski prosjek od najmanje 3,5; da kandidat nije ponavljao godinu studija; da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera. Prijavu može podnijeti mentor ili predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada kojeg se predlaže za priznanje. Predlagatelj može prijaviti samo jednog kandidata. Dodjeljuje… ... Više
 • Raspisan Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
  Na temelju članka čl. 55., 94. i 128. Statuta, čl. 4., 8., 9. i 10. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2019. godinu i Odluke rektora KLASA: 121-13/19-01/02; URBROJ: 498-03-01-02/1-19-01, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA IZVRSNOST TIJEKOM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2017./2018.  Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta. II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju magistri struke koji su diplomski sveučilišni studij koji izvodi Sveučilište završili u akademskoj godini 2017./2018. III. Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi rektor.  U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara - novčanog iznosa od 3.000,00 Kn. Kandidatima koje su stručna vijeća odjela kandidirala za Rektorovu nagradu za izvrsnost tijekom studija, a nisu dobili nagradu, dodjeljuje se Rektorova pohvalnica za izvrsnost tijekom studija koja se sastoji od plaketa i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.500,00 Kn.  Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija IV. Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se najboljem magistru struke između kandidata svih diplomskih sveučilišnih studija koje izvodi Sveučilište, koji su u razdoblju od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine završili diplomski sveučilišni studij. V. Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija su:  da je kandidat završio studij do 30. rujna prethodne akademske godine;  da je kandidat među 30% magistara struke koji su diplomski sveučilišni studij završili do 30. rujna prethodne akademske godine s najboljim težinskim prosjekom (ne manjim od 4,0) ostvarenim tijekom diplomskog sveučilišnog studija;   da kandidat nije ponavljao godinu;  da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera. Kandidatu će… ... Više
 • Oglas za radno mjesto
  OGLAS za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, "Razvoj združenog diplomskog studija sofverskog inženjerstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog sveučilišta Pazmany Peter", UP.03.1.1.02.0033 uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - aktivno poznavanje dvaju svjetskih jezika (obvezan je engleski jezik), -poznavanje rada na osobnom računalu.   U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu pristupnici moraju priložiti: - životopis, - domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, - dokaz o stjecanju akademskog naziva, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i - elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.   Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Pisano testiranje se sastoji od provjere poznavanja engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika te provjere poznavanja rada na osobnom računalu. Nakon provedenih pisanog i usmenog testiranja (intervjua), može se provesti psihološko testiranje kandidata. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.   Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Kandidatom prijavljenim na oglas smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, te… ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – zamjena za odsutnog zaposlenika; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i  znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te općim aktima Sveučilišta. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, preslik domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, preslik dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (samo za točku 2.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova (samo za točku 2.), uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine", broj 42/18). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko… ... Više
 • Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja
  Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja dostupna je na linku. ... Više
 • Rješenje o prijmu – viši stručni referent (tajnik)
  Rješenje o prijmu – viši stručni referent (tajnik) dostupno je na linku. ... Više
 • Obavijest o nastupnom predavanju – dr. sc. Joško Žanić
  Na temelju čl. 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 77. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva te Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T    dr. sc. Joško Žanić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 14. prosinca 2018. godine (petak) u vremenu od 15:00 sati do 15:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, s temom:   “ETIČKI IZAZOVI NOVOG DOBA UMJETNE INTELIGENCIJE“   I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više