UPISI

Doktorski studiji

Natječaj i uvjeti upisa

 

Doktorski studiji Povijest i Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na doktorske studije Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta potrebno je zadovoljiti opće i posebne uvjete. Više možete pročitati u Natječajima:

Natječaj za upis na doktorski studij Povijest

Natječaj  za upis na doktorski studij Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu

Povijest

Općenito o programu i opis programa doktorskog studija Povijest možete pronaći na poveznici.

Uvjeti upisa pristupnika na doktorski studij Povijest su:

 • završen diplomski sveučilišni studij povijesti ili završen srodni diplomski sveučilišni studij uz propisane dodatne uvjete (razlikovne predmete) ili završen magisterij znanosti povijesti;
 • ostvaren težinski prosjek ocjena diplomskoga sveučilišnog studija i to najmanje 4,0. Ako je pristupnik ostvario težinski prosjek ocjena na diplomskom sveučilišnom studiju manji od navedenoga, dužan je dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika;
 • pristupni intervju (motivacija za upis na studij, poznavanje stranih jezika te informacijska pismenost) – raspored će biti objavljen OVDJE

Uz dokaze o zadovoljavanju navedenih uvjeta pristupnik je dužan dostaviti:

 • pismo namjere u kojem navodi jasno izraženu želju i razloge za istraživanjem određenoga polja, okvirni prijedlog teme doktorske disertacije i motivaciju za upis na  doktorski studij Povijest,
 • životopis,
 • potvrdno pismo mentora u kojem mentor s Liste mentora uz obrazloženje daje svoj pristanak za mentorstvo.

S pristupnikom se tijekom postupka upisa obavlja

 • pristupni intervju (motivacija, poznavanje stranih jezika bitnih za studij i informacijska pismenost)

Upisna kvota u akademskoj godini 2024./2025.: Svaki mentor s Liste mentora može biti mentor najviše dvama studentima.

Sociologija

Općenito o programu i opis programa doktorskog studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu možete pronaći na poveznici

Uvjeti upisa pristupnika na doktorski studij Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu:

 • završen diplomski sveučilišni studij sociologije (magistar sociologije) ili završen studij sociologije (diplomirani sociolog, profesor sociologije) ili završen sveučilišni studij ili poslijediplomski znanstveni magistarski studij prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine iz područja drugih znanosti uz dodatne uvjete (razlikovni predmeti/razlikovni modul);
 • pristupnici koji nisu završili diplomski sveučilišni studij sociologije (magistar sociologije, diplomirani sociolog, profesor sociologije) mogu ostvariti pravo upisa uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do 13. rujna 2024.  dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
  • niža od 30 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
  • viša od 30 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovnog modula
 • prosjek ocjena tijekom preddiplomske/prijediplomske i diplomske razine studija ili tijekom studija minimalno 3,5; a ukoliko je pristupnik ostvario prosjek ocjena na preddiplomskoj/prijediplomskoj i diplomskoj razini ili tijekom studija manje od 3,5, pristupnik je dužan dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika, odnosno objavljen barem jedan znanstveni ili stručni rad u relevantnoj publikaciji te priložiti dokaz znanstvene i stručne aktivnosti (izlaganje na stručnim i znanstvenim skupovima, sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, itd.) kojima pristupnik iskazuje motiviranost za upis na doktorski studij sociologije i stručnu kompetentnost;
 • pristupni intervju (motivacija za upis na studij, poznavanje stranih jezika te informacijska pismenost).

Uz dokaze o zadovoljavanju navedenih uvjeta pristupnik je dužan dostaviti pismo namjere u kojem navodi jasno izraženu želju i razloge (motivaciju) za upis na doktorski studij Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu, istraživanjem određenoga polja.

Upisna kvota u akademskoj godini 2024./2025.: 10 studenata

Razredbeni postupak

 

Prijava za upis

Prijava za razredbeni postupak zaprima se od 3. lipnja do 19. srpnja 2024. i od 19. kolovoza do 13. rujna 2024. na jedan od niže navedenih načina:

 • putem e-pošte na adresu doktorskistudiji.prijave@unicath.hr u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;
 • putem Službe za studentska pitanja Sveučilišta (radnim danom od 9 do 13 sati ili po dogovoru).

Prijavni obrazac  preuzima se OVDJE ili u Službi za studentska pitanja.

Prijava sadrži Prijavni obrazac uz propisanu dokumentaciju:

 • potvrdu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju povijesti ili završenom srodnom diplomskom sveučilišnom studiju ili završenom magisteriju znanosti povijesti;
 • potvrdu o ostvarenom težinskom prosjeku ocjena diplomskog sveučilišnog studija i to najmanje 4,0 ili dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika (ako je pristupnik ostvario težinski prosjek ocjena na diplomskome sveučilišnome studiju manji od 4,0);
 • pismo namjere s okvirnim prijedlogom teme doktorske disertacije uz obrazloženje i motivaciju za upis na doktorski studij povijesti;
 • životopis;
 • potvrdno pismo mentora s Liste mentora u kojoj mentor, uz obrazloženje, daje svoj pristanak za mentorstvo;
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (90,00 eura; uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Povijest – doktorski studij“
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili zahtjev o pokrenutom postupku (za pristupnike koji su studij završili izvan Republike Hrvatske).

Pristupnik koji je završio studij izvan Republike Hrvatske

Pristupnik koji ne posjeduje dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije može putem Službe za studentska pitanja ili putem e-pošte doktorskistudiji.prijave@unicath.hr pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka školovanja najkasnije do 13. rujna 2024.

Uz Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije(obrazac zahtjeva preuzima se ovdje ili u Službi za studentska pitanja) potrebno je najkasnije do 13. rujna 2024. godine priložiti:

 • ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
 • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
 • ovjereni studijski program (ako ima)
 • ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva,
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (60,00 eura; uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Priznavanje IVK – Ime i prezime – doktorski studij“

Dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.

Pristupnik koji u trenutku upisa na doktorski studij ne dostavi Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, već samo Zahtjev o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, moći će se upisati na studij, ali će njegov upis biti uvjetan sve dok u Službu za studentska pitanja ne dostavi Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Od podnositelja zahtjeva moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Prijelaz na doktorski studij Povijest

Pristupnik koji je započeo doktorski studij povijesti na drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu može nastaviti studij prijelazom. Zamolbu za odobrenje prijelaza student podnosi putem Službe za studentska pitanja Sveučilišta najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

Pristupnik koji je započeo doktorski studij povijesti na drugom sveučilištu  u Republici Hrvatskoj dužan je priložiti sljedeću potrebnu dokumentaciju:

 • presliku studentske isprave (indeksa ili studentske iskaznice)
 • ovjerenu presliku studijskog programa i izvedbenog plana nastave studija u vrijeme upisa studija
 • ovjereni prijepis izvršenih aktivnosti te položenih ispita, s ocjenama i stečenim ECTS bodovima
 • dokaz o uplati troškova zamolbe za prijelaz (36,00 eura)

Od podnositelja zahtjeva moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Pristupnik koji je započeo doktorski studij povijesti na drugom sveučilištu u inozemstvu može zatražiti priznavanje razdoblja studija, odnosno stečenih ECTS bodova, na propisanom obrascu.
Uz zahtjev se prilaže:
– indeks ili druga isprava kojojm se dokazuje završeno razdoblje studija, u izvorniku ili ovjerenoj preslici
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje završeno razdoblje studija
– isprava kojom se dokazuju položeni ispiti, u izvorniku ili ovjerenoj preslici (prijepis položenih ispita s ocjenama i stečenim ECTS bodovima)
– ovjereni prijevod isprave kojojm se dokazuju položeni ispiti
– važeći studijski program i izvedbeni plan nastave studija u vrijeme upisa na studij
– isprava o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva
– rješenje nadležnog tijela za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime
– dokaz o uplati naknade troškova priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova (30,00 eura)
Od podnositelja zahtjeva moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Prijava za upis

Prijava za razredbeni postupak zaprima se od 3. lipnja do 19. srpnja 2024. i od 19. kolovoza do 13. rujna 2024. na jedan od niže navedenih načina:

– putem e-pošte na adresu  doktorskistudiji.prijave@unicath.hr u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;

– putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta (radnim danom od 9 do 13 sati ili po dogovoru)

Prijavni obrazac preuzima se OVDJE ili u Službi za studentska pitanja .

Prijava sadrži Prijavni obrazac uz propisanu dokumentaciju:

 • potvrdu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju sociologije (magistar sociologije) ili o završenom studiju sociologije i stečenoj tituli diplomiranoga sociologa/profesora sociologije ili o završenom sveučilišnom studiju ili poslijediplomskom magistarskom znanstvenom studiju prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine iz područja drugih znanosti;
 • ovjerene preslike studijskog programa i izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je pristupnik završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta (pristupnici koji nisu završili diplomski sveučilišni studij sociologije, magistar sociologije/diplomirani sociolog/profesor sociologije)
 • potvrdu o ostvarenom težinskom prosjeku ocjena tijekom preddiplomske/prijediplomske i diplomske razine studija ili tijekom studija minimalno 3,5 ili ako je pristupnik ostvario prosjek ocjena manji od 3,5 dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika, odnosno objavljen barem jedan znanstveni ili stručni rad u relevantnoj publikaciji uz priložen dokaz znanstvene i stručne aktivnosti (izlaganje na stručnim i znanstvenim skupovima, sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, itd.) kojima pristupnik iskazuje motiviranost za upis na poslijediplomski sveučilišni studij sociologije i stručnu kompetentnost
 • pismo namjere u kojem je navedena jasna želja i motivacija za upis na doktorski studij Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu, istraživanjem određenoga znanstvenog polja;
 • životopis;
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (90,00 eura; uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Sociologija – doktorski studij“
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili zahtjev o pokrenutom postupku (za pristupnike koji su studij završili izvan Republike Hrvatske) 

Pristupnik koji je završio studij izvan Republike Hrvatske

Pristupnik koji ne posjeduje dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije može putem Službe za studentska pitanja ili putem e-pošte doktorskistudiji.prijave@unicath.hr pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka školovanja, najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

Uz Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (obrazac zahtjeva preuzima se ovdje ili u Službi za studentska pitanja) potrebno je najkasnije do 13. rujna 2024. godine priložiti:

 • ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
 • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
 • ovjereni studijski program (ako ima)
 • ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva,
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (60,00 eura; uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Priznavanje IVK – Ime i prezime – doktorski studij“

Dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.

Pristupnik koji u trenutku upisa na doktorski studij ne dostavi Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, već samo Zahtjev o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, moći će se upisati na studij, ali će njegov upis biti uvjetan sve dok u Službu za studentska pitanja ne dostavi Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Od podnositelja zahtjeva moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Prijelaz na doktorski studij sociologije

Pristupnik koji je započeo doktorski studij sociologije na drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu može nastaviti studij prijelazom.  Zahtjev za odobrenje prijelaza student podnosi putem Službe za studentska pitanja Sveučilištu najkasnije do 13 rujna 2024. godine.

Pristupnik koji je započeo doktorski studij sociologije na drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj dužan je priložiti slijedeću potrebnu dokumentaciju:

 • presliku studentske isprave (indeksa ili studentske iskaznice)
 • ovjerenu presliku studijskog programa i izvedbenog plana nastave studija u vrijeme upisa studija
 • ovjereni prijepis izvršenih aktivnosti te položenih ispita, s ocjenama i stečenim ECTS bodovima
 • dokaz o uplati troškova zamolbe za prijelaz (36,00 eura).

Od podnositelja zahtjeva moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Pristupnik koji je započeo doktorski studij sociologije na drugom sveučilištu u inozemstvu može zatražiti priznavanje razdoblja studija, odnosno stečenih ECTS bodova, na propisanom obrascu. Uz zahtjev se prilaže:

 • indeks ili druga isprava kojom se dokazuje završeno razdoblje studija, u izvorniku ili ovjerenoj preslici
 • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje završeno razdoblje studija
 • isprava kojom se dokazuju položeni ispiti, u izvorniku ili ovjerenoj preslici (prijepis položenih ispita s ocjenama i stečenim ECTS bodovima)
 • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuju položeni ispiti
 • važeći studijski program i izvedbeni plan nastave studija u vrijeme upisa na studij
 • isprava o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva
 • rješenje nadležnog tijela za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova (30,00 eura).

Od podnositelja zahtjeva moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

 

Lista izabranih studenata za upis na doktorski studij Povijest u akademskoj godini 2024./2025.  bit će objavljena OVDJE.

Upisi će se odvijati nakon provedenog razredbenog postupka. Pristupnici koji steknu pravo upisa zaprimit će  putem e-pošte detaljne upute kako se upisati. Lijepo molimo redovito pratite obavijesti!

Za upis je potrebno pripremiti dokumente  – lijepo molimo paziti na format: 
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg. format
2. vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljnje upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa) jpg. format
3. dokaz o uplati troškova studija (barem prva rata). Troškove za jednu godinu studija moguće je podmiriti: odjednom, u 2 ili 10 jednakih obroka

Lista izabranih studenata za upis na doktorski studij Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu u akademskoj godini 2024./2025.  bit će objavljena OVDJE.

Upisi će se obavljati po završenom razredbenom postupku. Pristupnici koji  će steći pravo upisa zaprimit će putem e-pošte detaljne upute kako se upisati. Lijepo molimo redovito pratite obavijesti!

Za upis je potrebno pripremiti dokumente  – lijepo molimo pazite na format: 
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg. format
2. vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljnje upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa) jpg. format
3. dokaz o uplati troškova studija (barem prva rata). Troškove za jednu godinu studija moguće je podmiriti: odjednom, u 2 ili 10 jednakih obroka

Troškovi studiranja

 

Ukupan iznos troškova studiranja  studenta u skladu sa Studijskim programom doktorskog studija Povijest i Odlukom Senata o visini troškova studiranja na doktorskom studiju Povijest iznosi 6.000,00 eura za tri (3) godine studija.

Iznos troškova studiranja po semestru/godini/studiju uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB studenta, a opis plaćanja: „Povijest – doktorski studij“ ili na blagajni Sveučilišta (radnim danom od 9 do 14 sati ili po dogovoru).

Odluka troškovi studija doktorski studij Povijest

Odluka o visini troškova i naknada

Letak doktorski studiji

Ukupan iznos troškova studiranja  studenta u skladu sa Studijskim programom doktorskog studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu i Odlukom Senata o visini troškova studiranja na doktorskom studiju Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu  iznosi 6.600,00 eura za tri (3) godine studija.

Iznos troškova studiranja po semestru/godini/studiju uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB studenta, a opis plaćanja: „Sociologija – doktorski studij“ ili na blagajni Sveučilišta (radnim danom od 9 do 14 sati ili po dogovoru).

Odluka troškovi studija doktorski Sociologija

 Odluka o visini troškova i naknada

Letak doktorski studiji

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

Prijave za upis na doktorske studije

 
doktorskistudiji.prijave@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište