Odjel za sestrinstvo

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva (univ. bacc. med. techn.)

Trajanje studija: 6 semestara

Završetak studija: najmanje 180 ECTS bodova i polaganje svih ispita. U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova). Studenti se na većini predmeta uglavnom ocjenjuju kroz kontinuiranu provjeru znanja koja se sastoji od seminara, kolokvija, (kliničkih) vježbi i drugih aktivnosti te završnog ispita. Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo dostupan je na poveznici.

 Što ćete naučiti?
Ovaj je dio obrazovanja namijenjen stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina u sestrinstvu. Student tijekom studija stječe znanje i vještine o teorijama na kojima se temelji opće sestrinstvo, uključujući dostatno razumijevanje strukture, psiholoških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba te odnosa između zdravstvenog stanja i fizičke i socijalne okoline ljudskog bića. Također produbljuje spoznaje iz područja etike sestrinske profesije i općih načela zdravlja i sestrinstva. Stječe i adekvatno kliničko iskustvo, pod nadzorom kvalificiranog osoblja za pružanje njege, iskustvo rada u timu te iskustvo rada s članovima ostalih zdravstvenih profesija.

Predmeti iz struke čine većinu studijskog programa, ali radi obogaćivanja opće kulture i proširivanja vidika izvan konteksta struke, promiče se interdisciplinarnost te će studenti upisati i predmete iz drugih znanstvenih disciplina i nekoliko teoloških predmeta.

 Što nakon završetka studija?
Ova je razina obrazovanja namijenjena ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski sveučilišni studij. Studenti će se moći zaposliti na svim razinama zdravstvene zaštite (primarne, sekundarne, tercijarne), kao i izvan sustava zdravstvene zaštite u odgojno-obrazovnim ustanovama te drugim ustanovama socijalne skrbi.

Saznaj više: