Odjel za sociologiju

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJA

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: magistar/magistra sociologije (mag. soc.)

Trajanje studija: 4 semestra

Završetak studija: najmanje 120 ECTS bodova, polaganje svih ispita i obrana diplomskoga rada

Sukladno procjenama o potrebama aktualnog društvenog konteksta, tržišta rada i najnovijih tendencija u promišljanju obrazovanja magistara sociologije, studentima je ponuđen program diplomskog sveučilišnog studija sociologije: Upravljanje i javne politike.

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova).

U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70 % konačne ocjene) i završni ispita(30 % konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Sociologija možete vidjeti na poveznici.

Što ćete naučiti?
Na ovoj studijskoj razini studentima se nude sva teorijska i metodološka znanja te se traži stjecanje profesionalnih i specifičnih vještina koje su nužne za rad sociologa i njegovo daljnje znanstveno usavršavanje. Studenti će steći iscrpnija znanja, razviti potrebne kompetencije i vještine u području sociologije naselja, teritorija i okoliša, upravljanja i javnih politika, iz područja socijalne etike te iz područja koja pokrivaju pojedina teorijska ili metodologijska područja sociologije. Istodobno, studenti će steći dodatna znanja iz područja ekonomije i prava.

Program za stjecanje kompetencija nastavnika
Program za stjecanje kompetencija nastavnika (PN) program je cjeloživotnog učenja. Uklapanje PN-a uz studije koje izvodi Sveučilište pokazalo  se potrebnim zbog osiguravanja stjecanja kompetencija koje kvalificiraju studente za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama. Dodatni predmeti, koje studenti slušaju i polažu u ovom Programu (psihološki, pedagoški, didaktički, metodički, itd.), omogućavaju im stjecanje profesionalnih znanja i vještina poput:

  1. Razvijanja pedagoških kompetencija;
  2. Aktiviranja i poticanja učenika na učenje;
  3. Stvaranja i podržavanja poticajnog okruženja za učenje;
  4. Organizacije tema učenja;
  5. Planiranja nastave i procesa poučavanja i učenja;
  6. Ocjenjivanja i vrjednovanja znanja.

Završetkom ovog programa studentu se izdaje Potvrda. Potvrda služi kao dokaz da je student stekao Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sukladno članku 105.) propisane uvjete za rad u školskoj ustanovi i stekao 60 ECTS bodova pedagoških kompetencija, a služi i kao jedan od nužnih uvjeta za polaganje stručnog ispita.

Što nakon završetka studija?
Studenti će nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija biti osposobljeni za rad u tijelima državne ili javne uprave, diplomatskoj službi, medijskim, izdavačkim institucijama, turizmu, školstvu, kulturnim i drugim ustanovama Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječu se uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.

O poslijediplomskome sveučilišnom (doktorskom) studiju Sociologija na Hrvatskome katoličkom sveučilištu možete se informirati na poveznici.

Saznaj više: