Sveučilišni odjel za sociologiju

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJA 

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: sveučilišni magistar/sveučilišna magistra sociologije (univ. mag. soc.)

Trajanje studija: 4 semestra

Završetak studija: najmanje 120 ECTS bodova, polaganje svih ispita i obrana diplomskoga rada

Sukladno procjenama o potrebama aktualnog društvenog konteksta, tržišta rada i najnovijih tendencija u promišljanju obrazovanja magistara sociologije, studentima je ponuđen program sveučilišnog diplomskog studija sociologije: Upravljanje i javne politike.

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne kolegije (najmanje 30 ECTS bodova).

U pravilu se studenti na svim kolegijima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70 % konačne ocjene) i završni ispita(30 % konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program sveučilišnog diplomskog studija Sociologija možete vidjeti na poveznici.

Ishode učenja za sveučilišni diplomski studij Sociologija možete na poveznici.

Što ćete naučiti?
Na ovoj studijskoj razini studentima se nude sva teorijska i metodološka znanja te se traži stjecanje profesionalnih i specifičnih vještina koje su nužne za rad sociologa i njegovo daljnje znanstveno usavršavanje. Studenti će steći iscrpnija znanja, razviti potrebne kompetencije i vještine u području sociologije naselja, teritorija i okoliša, upravljanja i javnih politika, iz područja socijalne etike te iz područja koja pokrivaju pojedina teorijska ili metodologijska područja sociologije. Istodobno, studenti će steći dodatna znanja iz područja ekonomije i prava.

Program za stjecanje kompetencija nastavnika
Program za stjecanje kompetencija nastavnika (PN) program je cjeloživotnog učenja. Uklapanje PN-a uz studije koje izvodi Sveučilište pokazalo  se potrebnim zbog osiguravanja stjecanja kompetencija koje kvalificiraju studente za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama. Dodatni kolegiji, koje studenti slušaju i polažu u ovom Programu (psihološki, pedagoški, didaktički, metodički, itd.), omogućavaju im stjecanje profesionalnih znanja i vještina poput:

  1. Razvijanja pedagoških kompetencija;
  2. Aktiviranja i poticanja učenika na učenje;
  3. Stvaranja i podržavanja poticajnog okruženja za učenje;
  4. Organizacije tema učenja;
  5. Planiranja nastave i procesa poučavanja i učenja;
  6. Ocjenjivanja i vrjednovanja znanja.

Završetkom ovog programa studentu se izdaje Potvrda. Potvrda služi kao dokaz da je student stekao Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sukladno članku 105.) propisane uvjete za rad u školskoj ustanovi i stekao 60 ECTS bodova pedagoških kompetencija, a služi i kao jedan od nužnih uvjeta za polaganje stručnog ispita.

Što nakon završetka studija?
Studenti će nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija biti osposobljeni za rad u tijelima državne ili javne uprave, diplomatskoj službi, medijskim, izdavačkim institucijama, turizmu, školstvu, kulturnim i drugim ustanovama Završetkom sveučilišnog diplomskog studija stječu se uvjeti za upis na doktorski studij.

O doktorskom studiju Sociologija na Hrvatskome katoličkom sveučilištu možete se informirati na poveznici.

Saznaj više:

Hrvatsko katoličko sveučilište