Sveučilišni odjel za sociologiju

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJA – jednopredmetni i dvopredmetni

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/ sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije (univ. bacc. soc.)

Trajanje studija: 6 semestara

Završetak studija: najmanje 180 ECTS bodova i polaganje svih ispita za jednopredmetni studij; najmanje 90 ECTS bodova i polaganje svih ispita za dvopredmetni studij

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne kolegije (najmanje 30 ECTS bodova). Kako bi se studenti upoznali s različitim područjima sociologije, studij se sastoji od nekoliko skupina kolegija, tj. od metodoloških, statističkih, teorijskih kolegija te kolegija iz primijenjene sociologije.

U pravilu se studenti na svim kolegijima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70% konačne ocjene) i završni ispit (30% konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program sveučilišnog prijediplomskog studija Sociologija dostupan je na poveznici.

Studijski program dvopredmetnog sveučilišnog prijediplomskog studija Sociologija dostupan je na poveznici.

Ishode učenja za sveučilišni prijediplomski studij Sociologija preuzmite na poveznici.

Ishode učenja za sveučilišni prijediplomski studij Sociologija (dvopredmetni) preuzmite na poveznici.


Što ćete naučiti?
Sveučilišni prijediplomski studij sociologije služi upoznavanju studenata s različitim područjima sociologije, ali i proučavanju pojedinih sadržaja iz sociologiji bliskih znanstvenih disciplina. Student će nakon sveučilišnog prijediplomskoga studija sociologije moći provoditi jednostavnija istraživanja uz primjenu statističkih računalnih paketa, osmisliti jednostavnije programe i projekte, pisati stručne istraživačke izvještaje i ovladati razumijevanjem stručne literature.
Kolegiji iz struke čine većinu studijskog programa, ali radi obogaćivanja opće kulture i proširivanja vidika izvan konteksta struke, promiče se interdisciplinarnost te će studenti upisati i kolegije iz drugih znanstvenih disciplina i nekoliko teoloških kolegija.


Što nakon završetka studija?
Ova je razina obrazovanja namijenjena ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za sveučilišni diplomski studij.


Saznaj više:

 

Hrvatsko katoličko sveučilište