Odjel za sociologiju

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJA – jednopredmetni i dvopredmetni

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije (univ. bacc. soc.)

Trajanje studija: 6 semestara

Završetak studija: najmanje 180 ECTS bodova i polaganje svih ispita za jednopredmetni studij; najmanje 90 ECTS bodova i polaganje svih ispita za dvopredmetni studij

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova). Kako bi se studenti upoznali s različitim područjima sociologije, studij se sastoji od nekoliko skupina predmeta, tj. od metodoloških, statističkih, teorijskih predmeta te predmeta iz primijenjene sociologije.

U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70% konačne ocjene) i završni ispit (30% konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija dostupan je na poveznici.

Studijski program dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija dostupan je na poveznici.

Što ćete naučiti?
Preddiplomski sveučilišni studij sociologije služi upoznavanju studenata s različitim područjima sociologije, ali i proučavanju pojedinih sadržaja iz sociologiji bliskih znanstvenih disciplina. Student će nakon preddiplomskoga sveučilišnog studija sociologije moći provoditi jednostavnija istraživanja uz primjenu statističkih računalnih paketa, osmisliti jednostavnije programe i projekte, pisati stručne istraživačke izvještaje i ovladati razumijevanjem stručne literature.
Predmeti iz struke čine većinu studijskog programa, ali radi obogaćivanja opće kulture i proširivanja vidika izvan konteksta struke, promiče se interdisciplinarnost te će studenti upisati i predmete iz drugih znanstvenih disciplina i nekoliko teoloških predmeta.

Što nakon završetka studija?
Ova je razina obrazovanja namijenjena ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski sveučilišni studij.

Saznaj više: