Odjel za psihologiju

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJA

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psihologije (univ. bacc. psych.)

Trajanje studija: 6 semestara

Završetak studija: najmanje 180 ECTS bodova i polaganje svih ispita

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova). Kako bi se studenti upoznali s različitim granama psihologije, studij se sastoji od predmeta iz različitih područja psihologije kao što su opća, razvojna, klinička, psihologija rada, primijenjena psihologija i sl.

U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70% konačne ocjene) i završni ispit (30% konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija dostupan je na poveznici.

Što ćete naučiti?
Preddiplomski sveučilišni studij usmjeren je na orijentaciju studenata u različitim područjima psihologije i proučavanje pojedinih sadržaja iz znanstvenih disciplina bliskih psihologiji. Studenti su osposobljeni za poslove u kojima se traži primjena temeljnih istraživačkih metoda, tehnika prikupljanja i statističke analize podataka, osmišljavanje i provođenje jednostavnijih istraživanja i projekata, prezentiranje stručnih sadržaja i slično. Predmeti iz struke čine većinu studijskog programa, ali radi obogaćivanja opće kulture i proširivanja vidika izvan konteksta struke, promiče se interdisciplinarnost te će studenti upisati i predmete iz drugih znanstvenih disciplina i nekoliko teoloških predmeta.

Što nakon završetka studija?
Ova je razina obrazovanja namijenjena ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski sveučilišni studij. Završetak obrazovanja na ovoj razini ne omogućuje obavljanje bilo kakve psihološke prakse niti pruža potrebne nužne kompetencije za njeno obavljanje.

Saznaj više: