Odjel za psihologiju

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJA

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: magistar/magistra psihologije (mag. psych.)

Trajanje studija: 4 semestra

Završetak studija: najmanje 120 ECTS bodova, polaganje svih ispita i obrana diplomskoga rada

Studijski program sastoji se od obveznih predmeta koje trebaju uspješno položiti svi studenti te od izbornih predmeta iz različitih grana psihologije, grupiranih u pojedine tematski sličnije predmetne cjeline (module).

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova).

U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70% konačne ocjene) i završni ispit (30% konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Psihologija dostupan je na poveznici.

Što ćete naučiti?
Diplomski sveučilišni studij psihologije omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje psihološke prakse. Studenti stječu teorijska i metodološka znanja te profesionalne i specifične vještine koje su sastavni dio suvremene profesionalne izobrazbe psihologa, a opisane su i u Europskoj diplomi iz psihologije. To su  znanja i vještine iz opće, biološke, razvojne, socijalne, kliničke i zdravstvene, psihologije rada, školske psihologije i psihologije obrazovanja te ostalih primijenjenih psihologija, kao i znanja i vještine iz metoda istraživanja u društvenim znanostima i metoda statističke obrade podataka.

Program za stjecanje kompetencija nastavnika
Program za stjecanje kompetencija nastavnika (PN) program je cjeloživotnog učenja. Uklapanje PN-a uz studije koje izvodi Sveučilište pokazalo se potrebnim zbog osiguravanja stjecanja kompetencija koje kvalificiraju studente za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Dodatni predmeti, koje studenti slušaju i polažu u ovom Programu (psihološki, pedagoški, didaktički, metodički, itd.), omogućavaju im stjecanje profesionalnih znanja i vještina poput:

  1. Razvijanja pedagoških kompetencija;
  2. Aktiviranja i poticanja učenika na učenje;
  3. Stvaranja i podržavanja poticajnog okruženja za učenje;
  4. Organizacije tema učenja;
  5. Planiranja nastave i procesa poučavanja i učenja;
  6. Ocjenjivanja i vrjednovanja znanja.

Završetkom ovog programa studentu se izdaje Potvrda. Potvrda služi kao dokaz da je student stekao Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sukladno članku 105.) propisane uvjete za rad u školskoj ustanovi i stekao 60 ECTS bodova pedagoških kompetencija, a služi i kao jedan od nužnih uvjeta za polaganje stručnog ispita.

Što nakon završetka studija?
Studenti će nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija biti osposobljeni za obavljanje psihološkog rada u djelatnostima koje se odnose na odgoj i obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, profesionalno usmjeravanje i zapošljavanje, rad i organizaciju rada, komunikaciju, promidžbu, tržište, istraživanje, sport, promet, pravosuđe, policiju i vojsku.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječu se uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.

Saznaj više: