Sveučilišni odjel za psihologiju

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJA

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: sveučilišni magistar/sveučilišna magistra psihologije (univ. mag. psych.)

Trajanje studija: 4 semestra

Završetak studija: najmanje 120 ECTS bodova, polaganje svih ispita i obrana diplomskoga rada

Studijski program sastoji se od obveznih kolegija koje trebaju uspješno položiti svi studenti te od izbornih kolegija iz različitih grana psihologije, grupiranih u pojedine tematski sličnije kolegije i cjeline (module).

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne kolegije (najmanje 30 ECTS bodova).

U pravilu se studenti na svim kolegijima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70% konačne ocjene) i završni ispit (30% konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program sveučilišnog diplomskog studija Psihologija dostupan je na poveznici.

Ishode učenja sveučilišnog diplomskog studija Psihologija možete pronaći na poveznici.

Što ćete naučiti?
Sveučilišni diplomski studij psihologije omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje psihološke prakse. Studenti stječu teorijska i metodološka znanja te profesionalne i specifične vještine koje su sastavni dio suvremene profesionalne izobrazbe psihologa, a opisane su i u Europskoj diplomi iz psihologije. To su  znanja i vještine iz opće, biološke, razvojne, socijalne, kliničke i zdravstvene, psihologije rada, školske psihologije i psihologije obrazovanja te ostalih primijenjenih psihologija, kao i znanja i vještine iz metoda istraživanja u društvenim znanostima i metoda statističke obrade podataka.

Program za stjecanje kompetencija nastavnika
Program za stjecanje kompetencija nastavnika (PN) program je cjeloživotnog učenja. Uklapanje PN-a uz studije koje izvodi Sveučilište pokazalo se potrebnim zbog osiguravanja stjecanja kompetencija koje kvalificiraju studente za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Dodatni kolegiji, koje studenti slušaju i polažu u ovom Programu (psihološki, pedagoški, didaktički, metodički, itd.), omogućavaju im stjecanje profesionalnih znanja i vještina poput:

  1. Razvijanja pedagoških kompetencija;
  2. Aktiviranja i poticanja učenika na učenje;
  3. Stvaranja i podržavanja poticajnog okruženja za učenje;
  4. Organizacije tema učenja;
  5. Planiranja nastave i procesa poučavanja i učenja;
  6. Ocjenjivanja i vrjednovanja znanja.

Završetkom ovog programa studentu se izdaje Potvrda. Potvrda služi kao dokaz da je student stekao Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sukladno članku 105.) propisane uvjete za rad u školskoj ustanovi i stekao 60 ECTS bodova pedagoških kompetencija, a služi i kao jedan od nužnih uvjeta za polaganje stručnog ispita.

Što nakon završetka studija?
Studenti će nakon završetka  sveučilišnog diplomskog studija biti osposobljeni za obavljanje psihološkog rada u djelatnostima koje se odnose na odgoj i obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, profesionalno usmjeravanje i zapošljavanje, rad i organizaciju rada, komunikaciju, promidžbu, tržište, istraživanje, sport, promet, pravosuđe, policiju i vojsku.

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija stječu se uvjeti za upis na sveučilišni doktorski studij.

Saznaj više:

Hrvatsko katoličko sveučilište