Sveučilišni odjel za povijest

sveučilišni Diplomski studij Povijest –

jednopredmetni i dvopredmetni

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: sveučilišni magistar/sveučilišna magistra povijesti (univ. mag. hist.)

Trajanje studija: 4 semestra

Završetak studija: najmanje 120 ECTS bodova, polaganje svih ispita i obrana diplomskoga rada

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova). U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70 % konačne ocjene) i završni ispit (30 % konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program sveučilišnog diplomskog studija Povijest dostupan je na poveznici.

Studijski program sveučilišnog diplomskog studija Povijest (nastavnički smjer) dostupan je na poveznici. 

Ishode učenja za sveučilišni diplomski studij Povijest (nastavnički) možete pronaći na poveznici.

Ishode učenja za sveučilišni diplomski studij Povijest (znanstveni) možete pronaći na poveznici.

 Što ćete naučiti?

Na ovoj studijskoj razini obrazovanja studenti će produbiti znanja i usavršiti vještine koje su stečene tijekom sveučilišnog prijediplomskog studija, tj. kritičko promišljanje i samostalnost u radu, ovladavanje istraživačkom metodologijom i vještinama izradbe i izlaganja znanstvenoga rada. Sveučilišni diplomski studij povijesti omogućuje studentu progresivnu orijentaciju, od temeljne izobrazbe prema sve većoj specijalizaciji.

Program za stjecanje kompetencija nastavnika

Program za stjecanje kompetencija nastavnika (PN) program je cjeloživotnog učenja. Uklapanje PN-a uz studije koje izvodi Sveučilište pokazalo se potrebnim zbog osiguravanja stjecanja kompetencija koje kvalificiraju studente za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Dodatni predmeti, koje studenti slušaju i polažu u ovom Programu (psihološki, pedagoški, didaktički, metodički, itd.), omogućavaju im stjecanje profesionalnih znanja i vještina poput:

  1. Razvijanja pedagoških kompetencija;
  2. Aktiviranja i poticanja učenika na učenje;
  3. Stvaranja i podržavanja poticajnog okruženja za učenje;
  4. Organizacije tema učenja;
  5. Planiranja nastave i procesa poučavanja i učenja;
  6. Ocjenjivanja i vrjednovanja znanja.

Završetkom ovog programa studentu se izdaje Potvrda. Potvrda služi kao dokaz da je student stekao Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sukladno članku 105.) propisane uvjete za rad u školskoj ustanovi i stekao 60 ECTS bodova pedagoških kompetencija, a služi i kao jedan od nužnih uvjeta za polaganje stručnog ispita.

 Što nakon završetka studija?

 

Studenti će nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija biti osposobljeni za rad u tijelima državne i javne uprave, diplomatskoj službi, medijskim i izdavačkim institucijama, turizmu, kulturnim, znanstvenim i drugim ustanovama, kao i u obrazovnom sustavu (osnovnoškolska i srednjoškolska razina obrazovanja). Završetkom sveučilišnog diplomskog studija stječu se uvjeti za upis na doktorski studij.

O doktorskom studiju Povijest na Hrvatskome katoličkom sveučilištu možete se informirati na poveznici.

Saznaj više:

Hrvatsko katoličko sveučilište