Sveučilišni odjel za povijest

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ POVIJEST – jednopredmetni i dvopredmetni

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica povijesti (baccalaureus/baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.)

Trajanje studija: 6 semestara

Završetak studija: najmanje 180 ECTS bodova i polaganje svih ispita za jednopredmetni studij; najmanje 90 ECTS bodova i polaganje svih ispita za dvopredmetni studij

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova). Kako bi se studenti upoznali s različitim područjima povijesti, studij se sastoji od više skupina predmeta, tj. temeljni povijesni predmeti, metodološki i specifični poput Pomoćnih povijesnih znanosti i Latinskog jezika.

U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70 % konačne ocjene) i završni ispit (30 % konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program sveučilišnog prijediplomskog studija Povijest dostupan je na poveznici.

Studijski program dvopredmetnog sveučilišnog prijediplomskog studija Povijest dostupan je na poveznici.

Ishode učenja za sveučilišni prijediplomski studij Povijest preuzmite na poveznici.

Što ćete naučiti?
Sveučilišni prijediplomski studij služi kao uvod u različita područja povijesti (stari vijek, srednji vijek, novi vijek, suvremeno doba). Cilj je sveučilišnog prijediplomskog studija povijesti ovladavanje temeljnim pojmovima iz povijesti, razvijanje kritičkog mišljenja i samostalnosti u radu te ovladavanje istraživačkom metodologijom i vještinama izradbe i izlaganja znanstvenog rada. Predmeti iz struke čine većinu studijskog programa, ali radi obogaćivanja opće kulture i proširivanja vidika izvan konteksta struke, promiče se interdisciplinarnost te će studenti upisati i predmete iz drugih znanstvenih disciplina i nekoliko teoloških predmeta.

Što nakon završetka studija?
Ova je razina obrazovanja namijenjena ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za sveučilišni diplomski studij.

Saznaj više:

 

Hrvatsko katoličko sveučilište