Studijski program

Opis studijskog programa

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina traje 6 godina, tj. 12 semestara.

Sveučilišni studij Medicina čini 11 modula (skupina sličnih kolegija) tako da svakom modulu pripada jedan ili više kolegija. Svaki semestar, osim zadnjeg,  sastoji se od dva kolegija.
Zadnji semestar sastoji se od diplomskog rada (originalnog znanstvenog rada) i kontinuirane integrirane prakse.
Ukupan je broj kolegija 24 od kojih su dva kolegija vertikalizirana kroz svih šest godina studija (Medicinska humanistika i Istraživanja u biomedicini i zdravstvu).

Svaki kolegij ima 200 sati i 13 ECTS bodova.

Kolegij Istraživanja u biomedicini i zdravstvu ukupno ima 275 sati (od 1. do 5. godine 50 sati godišnje, a na 6. godini 25 sati). Ukupan broj ECTS-a za kolegij iznosi 11 (godišnje je to 2 ECTS-a osim na 6. godini kad 25 sati nosi 1 ECTS).

Kolegij Medicinska humanistika također ima 275 sati (od 1. do 5. godine 50 sati godišnje, a na 6. godini 25 sati). Ukupan broj ECTS-a iznosi 11 (od 1. do 5. godine 2 ECTS-a, a na 6. godini 1 ECTS bod).

Znanstveni (diplomski) rad i kontinuirana praksa u zajednici: Izrada diplomskog rada planirana je za posljednji semestar i nosi 30 ECTS-a.

Ukupno studij ima 5500 sati i 360 ECTS bodova.

Ishode učenja za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina možete pronaći na poveznici.

Uvjete upisa u višu godinu za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina možete pronaći na poveznici.

Popis i satnica obveznih predmeta po semestrima

Semestar Predmeti Sati ECTS
1 Medicinska humanistika 1 50 2
1 Stanice i tkiva 200 13
1 Kontrolni i opskrbni sustavi 200 13
1 Izborni predmet 1 50 2
2 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 1 50 2
2 Trup i utroba 200 13
2 Glava i vrat 200 13
2 Izborni predmet 2 50 2
UKUPNO 1. GODINA 1000 60

Semestar Predmeti Sati ECTS
3 Medicinska humanistika 2 50 2
3 Virtualni bolesnik 200 13
3 Prvi kontakt 200 13
3 Izborni predmet 3 50 2
4 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 2 50 2
4 Opći poremećaji i etiološko čimbenici 200 13
4 Bolesti organskih sustava 200 13
4 Izborni predmet 4 50 2
UKUPNO 2. GODINA 1000 60

Semestar Predmeti Sati ECTS
5 Medicinska humanistika 3 50 2
5 Opća propedeutika 200 13
5 Specijalna propedeutika 200 13
5 Izborni predmet 5 50 2
6 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 3 50 2
6 Dijagnostički postupci 200 13
6 Terapijski postupci 200 13
6 Izborni predmet 6 50 2
UKUPNO 3. GODINA 1000 60

Semestar Predmeti Sati ECTS
7 Medicinska humanistika 4 50 2
7 Kardiologija, Pulmologija i Nefrologija 200 13
7 Onkologija, Hematologija, Gastroenterologija, Endokrinologija 200 13
7 Izborni predmet 7 50 2
8 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 4 50 2
8 Dermatovenerologija, Infektologija, Klinička imunologija i Reumatologija 200 13
8 Psihijatrija i Neurologija 200 13
8 Izborni predmet 8 50 2
UKUPNO 4. GODINA 1000 60

Semestar Predmeti Sati ECTS
9 Medicinska humanistika 5 50 2
9 Opća kirurgija, Anesteziologija i Intenzivna medicina 200 13
9 Kirurške specijalizacije 200 13
9 Izborni predmet 9 50 2
10 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 5 50 2
10 Ginekologija 200 13
10 Pedijatrija 200 13
10 Izborni predmet 10 50 2
UKUPNO 5. GODINA 1000 60

Semestar Predmeti Sati ECTS
11 Medicinska humanistika 6 50 2
11 Obiteljska medicina, Gerijatrija i Palijativna medicina 200 13
11 Globalna medicina 200 13
11 Izborni predmet 11 50 2
12 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 6 25 1
12 Diplomski rad / 30
UKUPNO 6. GODINA 500 60

Modul Ljudsko tijelo

Modul Ljudsko tijelo obuhvaća četiri predmeta:
1. Stanice i tkiva
2. Tkiva, opskrbni i kontrolni sustavi
3. Trup i utroba
4. Glava i vrat

Modul Vještine potrebne liječniku

Modul Vještine potrebne liječniku sastoji se od četiriju predmeta:

 1. Prvi kontakt s bolesnikom
 2. Virtualni bolesnik
 3. Opća propedeutika
 4. Specijalna propedeutika
Modul Ljudsko tijelo i bolest

Modul Ljudsko tijelo i bolest uključuje dva predmeta:

 1. Opći poremećaji i etiološki čimbenici
 2. Poremećaji funkcije organskih sustava

Modul objedinjuje sadržaje predmeta Patologije, Patofiziologije, Sudske medicine i Mikrobiologije.

Modul Dijagnostika i terapija

Modul Dijagnostika i terapija obuhvaća dva predmeta:

 1. Dijagnostički postupci
 2. Terapijski postupci
Modul Internistička skupina predmeta

Modul Internistička skupina predmeta sadrži četiri predmeta:

 1. Kardiologija, pulmologija i nefrologija
 2. Onkologija, hematologija, gastroenterologija i endokrinologija
 3. Dermatovenerologija, infektologija, klinička imunologija i reumatologija
 4. Psihijatrija i neurologija
Modul Kirurška skupina predmeta

Modul Kirurška skupina predmeta uključuje sljedeće predmete: 

 1. Opća kirurgija, anasteziologija i intenzivna medicina
 2. Kirurške specijalizacije
Modul Majka i dijete

Modul Majka i dijete čine dva predmeta:

 1. Pedijatrija
 2. Ginekologija
Modul Medicina u zajednici

Modul Medicina u zajednici sadrži dva predmeta:

 1. Obiteljska medicina
 2. Globalno zdravlje
Modul Medicinska humanistika

Modul Medicinska humanistika sastoji se od niza manjih predmeta koji čine posebnost Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

 1. Uvod u teologiju
 2. Uvod u medicinu
 3. Povijest medicine
 4. Socijalna medicina
 5. Medicinska sociologija
 6. Medicina u književnosti i filmu
 7. Etika i deontologija
 8. Medicinsko pravo
 9. Zdravstvena politika

 

 

Modul Znanost i medicina

Modul Znanost i medicina sadrži dva predmeta:

 1. Istraživanja u biomedicini i zdravstvu
 2. Diplomski rad
Izborni predmeti

Cochrane sustavni pregledi
Zagonetka boli
Digitalne tehnologije u zdravstvenom sustavu i e-zdravstvu
Perinatalno razdoblje i kasniji pobol
Zdravstvena psihologija
Psihologija rehabilitacije
Sepsa
Infekcije središnjeg živčanog sustava – meningitis i absces mozge
Konzultativno-suradna psihijatrija i psihosomatska medicina
Shizofrenije i psihotični poremećaji
Ovisnost o alkoholu.
Psihologija boli
Kognitivna neuroznanost
Donošenje odluka u kliničkoj praksi
Temelji radiološke anatomije
Kiborgoetika
Medicina dojenje

*Popis izbornih predmeta podložan je promjenama.

Kontakt

Informacije o studiju: mef.unicath@unicath.hr
Informacije o upisima: studentska.sluzba@unicath.hr
Informacije za medije: pr@unicath.hr 

Upisi

Za informacije o upisima kliknite na poveznicu,
kontaktirajte našu Službu za studentska pitanja e-mailom ili
na telefon 01/ 37 06 610

Hrvatsko katoličko sveučilište