Select Page

Najčešća pitanja

Upis na preddiplomsku razinu studija?

Pristupnici su dužni prijaviti se putem aplikacije Postani student pri Središnjem prijavnom uredu. Nakon prijave putem Nacionalnog informacijskog sustava, ovisno o studiju za koji se prijavljuju, pristupnici pristupaju dodatnim provjerama u terminima objavljenim od strane Sveučilišta.
Uvjeti upisa za preddiplomski sveučilišni studij objavljeni su na mrežnoj poveznici www.postani-student.hr

Pristupnici koji se natječu za upis na preddiplomske sveučilišne studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u skladu s tekstom Natječaja dužni su pristupiti svim dodatnim provjerama što ih Hrvatsko katoličko sveučilište provodi u procesu natječajnog postupka. Svi pristupnici dodatnim provjerama dužni su im pristupiti u terminu koji im je dodijeljen. Prilikom pristupanja dodatnim provjerama sa sobom moraju ponijeti službenu identifikacijsku ispravu sa slikom (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Pristupnici koji nisu uredno izvršili sve administrativne obveze koje su prethodile dodatnim provjerama (odabir studija, uplata troškova dodatnih provjera i dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera do roka zadanog od strane Sveučilišta neće moći pristupiti istima. (Pristupnici koji su prijavili više studijskih programa naći će se samo na jednom od rasporeda! Primjerice, pristupnik za studij Komunikologija i Psihologija, pronaći će se u rasporedu za pristupanje motivacijskom razgovoru za studij Psihologija.)

Koji su dokumenti potrebni za upis?

Nakon objave rezultata dodatnih provjera Sveučilišta određuje datume upisa na studij.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • osobnu iskaznicu (na uvid)
  • fotokopiju osobne iskaznice
  • potvrdu o OIB-u (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici)
  • rodni list (samo za maloljetne pristupnike, u originalu)
  • 1 fotografiju (4 cm x 6 cm)
  • pristupnici upisu na studije Sestrinstvo (redovni i izvanredni) dužni su dostaviti dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (liječničku potvrdu)
  • pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (Dokumentacija se nostrificira pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, Strani dokumenti se nostrificiraju ili u Agenciji za odgoj i obrazovanje (završeno srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu) ili pri Uredu za akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija (priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj )
  • dokaz o uplati troška upisa

Strani dokumenti se nostrificiraju ili u Agenciji za odgoj i obrazovanje (završeno srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu) ili pri Uredu za akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija (priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj).

Plaća li se školarina za prvu godinu preddiplomskog studija?

Hrvatsko katoličko sveučilište neovisno je sveučilište te naši uvjeti plaćanja školarine nisu uvjetovani prijašnji studiranjem na nekom drugom Sveučilištu u Republici Hrvatskoj.

Plaćanje djelomične participacije vezuje se za rangiranje prilikom upisa u 1. godinu studija. Studenti koji I. godinu upisuju rangirani od 1. do 40. upisnog mjesta participiraju u troškovima studiranja (školarine) po linearnom modelu sukladno Odluci o participaciji u troškovima studiranja (visina školarine) za redovite studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. po linearnom modelu i ta se participacija u troškovima studiranja (školarine) računa od 2. godine temeljem uspješnosti u studiju. Ukoliko u trenutku upisa u I. godinu budete rangirani od 41. do 45. upisnog mjesta plaćate puni iznos participacije.

Upis na diplomsku razinu studija?

Prijave za upis zaprimaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS = NISpVU2) kojemu se pristupa preko sustava E-građani.
Rok za prijavu studija putem sustava NISpDS je obično je u mjesecu rujnu za sljedeću akademsku godinu.
Trošak razredbenog postupka pristupnici su dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta:
HR1123400091110353987.
U poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: razredbeni postupak: psihologija-diplomski.

Rok za plaćanje troškova razredbenog postupka isti kao rok prijave za diplomske sveučilišne studije putem NISpDS-a.

Pristupnici su do tog roka dužni dostaviti dokaz o uplati troškova razredbenog:
– putem e – maila na adresu dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;
– osobno, Službi za studentska pitanja, na adresi sjedišta Sveučilišta: Ilica 242, 10 000 Zagreb,
Hrvatska, od 9 do 13 sati;
– putem pošte, na adresu: Ilica 242, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Pristupnici koji su preddiplomski studij koji je preduvjet za upis na diplomski sveučilišni studij Psihologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu završili izvan Republike Hrvatske, moraju Sveučilištu dostaviti dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Rok za dostavljanje dokaza o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije je isti kao i rok prijave studija putem NISpDS-a.

Pristupnik koji ne posjeduje dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije može putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta pokrenuti postupak za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavljanja školovanja.
Uz zahtjev se prilažu:
– isprava kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje završeno razdoblje studija i položeni ispiti,
– isprava o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva, te
– dokaz o uplati naknade troškova postupka akademskog priznavanja inozemne obrazovne
kvalifikacije, odnosno naknade troškova postupka priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova. Dokumentacija na stranom jeziku dostavlja se u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Rok za predaju zahtjeva za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije je 5. rujna 2017.?? godine.

Pristupnici koji u trenutku upisa na diplomski sveučilišni studij ne budu imali izdano Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije nego samo potvrdu o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije moći će se upisati na diplomski sveučilišni studij, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Službu za studentska pitanja ne predaju Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Dodatne provjere

Sukladno natječajima za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija, svi su pristupnici natjecanju za upis na neki od diplomskih sveučilišnih studija koji se izvode na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, dužni pristupiti dodatnim provjerama što ih Hrvatsko katoličko sveučilište provodi kao dio razredbenog postupka. Trošak razredbenog postupka u iznosu od 150,00 kn pristupnici su dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987; u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a u opis plaćanja: razredbeni postupak: naziv studija-diplomski. Rok za plaćanje troškova razredbenog postupka je rok prijave studija putem NISpDS-a. Pristupnici su do tog roka dužni dostaviti dokaz o uplati troškova razredbenog postupka: – putem e-pošte na adresu dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu; – osobno, Službi za studentska pitanja, na adresi sjedišta Sveučilišta: Ilica 242, 10 000 Zagreb, Hrvatska, od 9 do 13 sati; – putem pošte, na adresu: Ilica 242, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate motivacijskog razgovora u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata motivacijskog razgovora u sustavu NISpDS-a i na oglasnoj ploči Sveučilišta. Prigovor se podnosi osobno, Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja. Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor u roku od 24 sata od njegova podnošenja.

Rang-lista pristupnika za upis oblikuje se na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku, koji se temelje na zbroju bodova ostvarenih na osnovu težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom sveučilišnom studiju i bodova ostvarenih na motivacijskom razgovoru. Maksimalni broj bodova u razredbenom postupku iznosi 100 bodova, pri čemu se težinski prosjek ocjena na preddiplomskom sveučilišnom studiju psihologije vrednuje sa 70%, a rezultati motivacijskog razgovora s 30% (prag prolaznosti na motivacijskom razgovoru je 50%). Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi.

Dokumenti

Obavijest o provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa, objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. Trošak upisa u iznosu od 700,00 kn pristupnici su dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: trošak upisa: naziv studija. Dokaz o uplati potrebno je priložiti prilikom upisa. Studenti koji upisuju diplomski sveučilišni studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu participiraju u troškovima studiranja (školarina) po linearnom modelu sukladno Odluci. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa. U Službi za studentska pitanja i na mrežnim stranicama Sveučilišta mogu se dobiti sve obavijesti vezane uz upis.

Prijelaz sa drugog visokog učilišta na Hrvatsko katoličko sveučilište?

Zahtjev za odobrenje prijelaza student podnosi putem Službe za studentska pitanja Sveučilištu od 1. rujna do 15. rujna akademske godine u koju je upisan (vidjeti Pravilnik o studijima i studiranju na mrežnim stranicama).
Uz zahtjev student je dužan priložiti i potrebnu dokumentaciju na hrvatskom jeziku i to:
potvrdu o statusu studenta, presliku studentske isprave (indeksa ili studentske iskaznice), ovjerenu presliku studijskog programa i izvedbenog plana nastave studija u vrijeme upisa studija, ovjereni prijepis položenih ispita s ocjenama i stečenim ECTS bodovima, dokaz o uplati troškova zamolbe za prijelaz.
Sveučilišni ECTS koordinator može zatražiti dodatnu dokumentaciju nužnu za priznavanje izvršenih obveza. Prijelaz studenta odobrava se odlukom prorektora za nastavu, a na osnovi dostavljenog izvješća pročelnika odjela, ECTS koordinatora odjela i Sveučilišnog ECTS koordinatora.
Prorektor za nastavu donosi odluku uzimajući u obzir nastavne, prostorne i druge kapacitete Sveučilišta, uspješnost studiranja studenta, te može predložiti i dodatne uvjete koje je student dužan ispuniti za nastavak studija sukladno studijskom programu koji upisuje.
Uplata troškova zamolbe za prijelaz je 200,00 kuna. Zamolba se podnosi na posebnom obrascu koji možete zatražiti e-poštom ukoliko se odlučite iduće godine predavati zahtjev za prijelaz na Sveučilište.
Prema Odluci o troškovima studija i visini iznosa pune participacije u troškovima studiranja za studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta, određeno da ukoliko student stječe status studenta prijelazom, student plaća punu participaciju troškova studiranja od upisane godine do završetka studija.

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Informacije i upiti za doktorske studije: 
e-mail: doktorskistudiji@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr