Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  objavilo je Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini

Sukladno pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pokriće:

  • pripremnih troškova organizacije skupa/ škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole);
  • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana);
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima;
  • ostalih troškova (usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača).

Način prijave

(1) Zahtjevi se, u pravilu, podnose prije održavanja skupa/škole na propisanim obrascima na adresi u sustavu webObrasci.

U slučaju podnošenja zahtjeva nakon održanoga skupa/škole, zahtjevu se prilaže detaljno obrazloženje uz prikaz svih utrošenih financijskih sredstava te uz prilaganje preslika računa i/ili ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.

(3) Zahtjev za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenog i znanstvenostručnog skupa/škole u 2017. godini podnosi se u elektroničkom ili tiskanom obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanom obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i prilozi se ne šalju u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva već isključivo elektroničkim putem.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) prva obavijest sudionicima skupa/škole;
b) definiran (okvirni) program skupa/škole;
c) preslike računa ili predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina/struktura izvršenih ili planiranih troškova organizacije skupa/škole te
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora skupa/škole – samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

a) u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju
znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

Rok za podnošenje – zahtjevi se podnose zaključno s danom 10. travnja 2017. godine.

 Više o javnom pozivu pročitajte na stranicama MZO.

 

Izvor: MZO