logo-za-slider logo_erasmus_plus

 

 

 

KLASA: 602-04/17-04/13
URBROJ: 498-05-17-04

Zagreb, 2. listopada 2017. godine

Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore broj: 2017-1-HR01-KA103-034914, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

NATJEČAJ
za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018.

Opći dio

Hrvatskom katoličkom sveučilištu je 2014. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15) na osnovu kojeg je  potpisanUgovor o dodjeli financijske potpore za akademsku godinu 2017./2018., broj: 2017-1-HR01-KA103-034914 čime je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u Erasmus+ programu.

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti – u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama odnosno natječaj za dodjelu financijske potpore zaposlenicima u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te zaposlenicima u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi.

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2017./2018., a realizira se u razdoblju od 31. studenog 2017. do 30. lipnja 2018. godine.

Započeta aktivnost ne može se prekidati.

 

Broj sudionika i trajanje aktivnosti

Za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) – 2 osobe u trajanju od 5 dana po osobi

Za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave) u svrhu osposobljavanja (STT) – 2 osobe u trajanju od 5 dana po osobi

 

Vrste aktivnosti

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji.

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad  prema  modelu  „job-shadowing“  tj.  praćenje  rada kolega  na  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

Gdje je moguće realizirati mobilnost

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) na visokoškolskim institucijama i organizacijama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum:

– povijest – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakov, Poljska; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Université Paris Sorbonne, Pariz, Francuska; Institut Catholique de Paris, Paris, Francuska; KU Leuven, Leuven, Belgija; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska; Universita Cattolicà del Sacro Coure, Milano, Italija; Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Faculty of History and Social Sciences, Institute of History, Varšava, Poljska

– sociologija – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakov, Poljska; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska

 psihologija – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska, Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Napulj, Italija; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska

– komunikologija – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Napulj, Italija; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska

– sestrinstvo – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka

– pedagogija – Universita Cattolicà del Sacro Coure, Milano, Italija

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) na visokoškolskim institucijama i organizacijama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum:

– KU Leuven, Leuven, Belgija; Institut Catholique de Paris, Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Pariz, Francuska; Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Napulj, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska; Universita Cattolicà del Sacro Coure, Milano, Italija; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakov, Poljska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Faculty of History and Social Sciences, Institute of History, Varšava, Poljska.

Tko se može prijaviti

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju.

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju, kao i zaposlenici stručnih službi Sveučilišta.

Plan rada

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA),zaposlenici u nastavi prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave.

Nakon provedbe predmetnog natječaja, izmjene u nastavnom programu nisu moguće.

Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility agreement for Teaching.

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), zaposlenici u nastavi i izvan nastave prilažu plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati.

Plan rada prilaže se na obrascu Mobility agreement for Training.

Postupak prijave

Prijava na Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku)
 2. Životopis (Europass format) (na engleskom jeziku)
 3. Potpisani i ovjereni obrazac Mobility agreement for Teaching ili Mobility agreement for Training prihvatne institucije
 4. Plan troškova (mogući troškovi izvođenja nastave, troškovi puta i troškovi smještaja)

 

ROK ZA PRIJAVU:

 1. studenog 2017. godine

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+.

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 Odabir kandidata i objava rezultata

Odabir kandidata provest će Povjerenstvo Sveučilišta imenovano Odlukom Rektora.

Pri odabiru kandidata vrednuje se za:

 1. zaposlenike u nastavi
 • znanstvena i stručna kompetencija kandidata
 • kvaliteta prijavljenog rada
 • primjenjivost stečenih iskustava na matičnoj ustanovi pri povratku s mobilnosti
 1. zaposlenike izvan nastave
 • stručna kompetencija kandidata
 • kvaliteta prijavljenog plana rada
 • primjenjivost stečenih iskustava na matičnoj ustanovi pri povratku s mobilnosti

Odluka o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta u roku sedam dana od dana završetka Natječaja. Prijavom na Natječaj kandidati prihvaćaju mogućnost objave njihovih imena na listi odobrenih i odbijenih kandidata ili na listi čekanja. 

 Žalbeni postupak

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od sata objave Odluke. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo u roku od 24 sata od sata podnošenja žalbe. Odluka Povjerenstva je konačna.

 Postupak nakon odabira kandidata

 • Financijska potpora

Izabrani kandidati sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o pokriću troškova putovanja i financijskoj potpori u svrhu boravka u inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u trajanju od pet dana mobilnosti (maksimalni iznos 935,00 Eura u kunskoj protuvrijednosti). Iznos troškova putovanja i financijske potpore utvrđuje se Ugovorom,  a u skladu s utvrđenim iznosima koje je odredila Europska komisija. Kandidati su dužni sami organizirati smještaj u inozemstvu. Troškovi putovanja i financijska potpora isplatit će se kandidatu u dva dijela; u obliku predujma po putnom nalogu te po završetku mobilnosti i uredno popunjenom putnom nalogu.

 • Osiguranje

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

 Nakon realizacije mobilnosti

Najkasnije tri dana nakon povratka iz inozemstva osobe u okviru realizirane aktivnosti dužni su Sveučilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka)
 • Izvješće o realizaciji mobilnosti (u elektroničkom obliku u sustavu Mobility Tool+)
 • Putni nalog s popratnom dokumentacijom

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Sveučilišni ECTS koordinator doc. dr. sc. Hrvoja Kekez, e-mail: hrvoje.kekez@unicath.hr

Potrebni obrasci: 

Prijavni obrazac
2a Staff Mobility Agrement teaching integratet 2017 
2b Staff Mobility Agrement training integratet 2017 
Europass – obrazac za životopis

 

Hrvatsko katoličko sveučilište