Erasmus+ povelje u visokom obrazovanju (ECHE) isklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

NATJEČAJ
za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i zaposlenika izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa – programske zemlje KA131 (EU) projekt 2024.

Opći dio

Ovaj Natječaj je otvoren od dana objave do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava.

Sveučilištu je 2021. godine dodijeljena povelja Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE) na osnovu koje je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u Erasmus+ programu.
U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta KA131 – Natječaj 2024., Sveučilište će provesti sljedeće aktivnosti:
• mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA),
• mobilnost zaposlenika u nastavi i zaposlenika izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) i
• mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i stručnog usavršavanja/osposobljavanja (kombinirana mobilnost)
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

Tijekom razdoblja provedenog u inozemstvu mogu se kombinirati aktivnosti poučavanja i osposobljavanja. Započeta aktivnost ne može se prekidati.

Broj zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja i trajanje aktivnosti
Broj zaposlenika kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u trajanju od dva (2) dana do 30 dana po zaposleniku odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za projekt KA131 – Natječaj 2024. Zaposlenici koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih zaposlenika, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant) i na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ zaposlenike koji primaju potporu.

Vrste aktivnosti

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest da aktivnost poučavanja mora obuhvaćati najmanje 8 sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako mobilnost traje dulje od jednog tjedna, najmanji broj sati nastave u nepunom tjednu mora biti proporcionalan trajanju tog tjedna.

Iznimke su sljedeće:

• ne postoji minimalni broj sati poučavanja za osoblje pozvano iz poduzeća
• ako se aktivnost poučavanja kombinira s aktivnošću osposobljavanja tijekom istog razdoblja u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na 4 sata.

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

Gdje je moguće realizirati mobilnost

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj. Popis partnerskih visokoškolskih ustanova objavljen je na sljedećoj poveznici.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj, a koje su nositelji Erasmus+ povelje te iznimno u drugim programskim i partnerskim zemljama.

U slučaju mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja nije potreban međuinstitucijski sporazum, ali ako se usavršavanje realizira na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education.

Tko se može prijaviti

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko radno mjesto.

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta na znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim radnim mjestima, kao i zaposlenici izvan nastave Sveučilišta.

Za kombiniranu mobilnost, odnosno mobilnost u svrhu održavanja nastave/podučavanja i stručnog usavršavanja/osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama, mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko radno mjesto.

Plan rada

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA), zaposlenici u nastavi i zaposlenici izvan nastave prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave. Nakon provedbe predmetnog Natječaja, izmjene u nastavnom programu nisu moguće. Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility Agreement for Teaching.

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), zaposlenici u nastavi i izvan nastave prilažu plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati. Plan rada prilaže se na obrascu Mobility Agreement for Training.

Postupak prijave

Prijava za Natječaj se podnosi isključivo online i treba sadržavati sljedeće dokumente:
• popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku),
• životopis – (u Europass formatu na engleskom jeziku),
Mobility Agreement for Teaching ili Mobility Agreement for Training (obrazac mora biti potpisan u obrascu od strane kandidata, ovlaštene osobe Sveučilišta i ovlaštene osobe odabranog stranog sveučilišta) i
• izjavu kojom se daje privola za obradu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Rok za prijavu

Prijave na Natječaj zaprimaju se od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta zaključno do svakog 20. u mjesecu od datuma objave Natječaja, odnosno do popunjavanja raspoloživih mjesta. Radi mogućnosti dovršavanja administrativnih procesa i isplate sredstava, kandidati se trebaju prijaviti minimalno mjesec dana prije datuma polaska na mobilnost. Rezultati se objavljuju na mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte.

Rezultati se objavljuju na mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte.
Prijavom na Natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Rangiranje kandidata i objava rezultata

Pri rangiranju zaposlenika u nastavi i zaposlenika izvan nastave vrednuje se:
• kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%) i
• kvaliteta prijavljenog programa rada (70%).
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji do dana prijave nije ostvario mobilnost u okviru programa Erasmus+ ili je ostvario manji broj mobilnosti od protukandidata.
Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi imenovano Povjerenstvo Sveučilišta, u sastavu od tri člana, u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

Žalbeni postupak

Protiv odluke o rang listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od objave odluke o konačnoj rang listi sudionika mobilnosti. Žalba se podnosi u pisanom obliku putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo. Odluka Povjerenstva je konačna.

Iznosi financijske potpore

Životni troškovi (dnevni iznos po sudioniku) s obzirom na odredište mobilnosti:
Grupa zemalja 1 (Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Njemačka, Finska, Island, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska) – 152 EUR

Grupa zemalja 2 (Cipar, Grčka, Malta, Portugal, Španjolska, Latvija, Slovačka, Slovenija, Češka, Estonija) – 136 EUR

Grupa zemalja 3 (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Litva, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunjska, Srbija, Turska) – 118* EUR

• Treće/partnerske zemlje iz Regije 13 (Andora, Monako, San Marino, Vatikan) i Regije 14 (Farski otoci, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo) – 152 EUR

• Treće/partnerske zemlje u Regijama 1-12 190EUR

*napomena – zbog zaokruživanja iznosa, u alatu Beneficiary Module može biti i drugačije navedeno pri unosu, iznos će biti potvrđen ili izmijenjen na 119 EUR nakon provjere s Europskom komisijom.

Dnevni iznos po sudioniku u gore iznesenim vrijednostima obračunava se za aktivnosti do 14 dana, za aktivnosti od 15 do 60 dana utvrđuje se 70% navedenog iznosa.

Troškovi putovanja

Putna udaljenost izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smjeru, a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje: plus/tools/distance_en.htm

Putna udaljenost

Standardno putovanje

„Zeleno“ putovanje

10 – 99 km                   

28 EUR

56 EUR

100 – 499 km             

211 EUR

285 EUR

500 – 1999 km           

309 EUR

417 EUR

2000 – 2999 km          

395 EUR

535 EUR

3000 – 3999 km          

580 EUR

785 EUR

4000 – 7999 km          

1188 EUR

1188 EUR

8000 km ili više          

1735 EUR

1735 EUR

Pri putovanjima kraćima od 500km, sudionik u pravilu treba putovati „zelenim“ sredstvima prijevoza.

Poticaj za korištenje zelenog načina putovanja

Studenti koji koriste zeleni način putovanja tzv. green travel (vlak, autobus, bicikl, car pooling) imaju pravo na uvećani iznos financijske potpore za putovanje. Studenti koji žele koristiti opciju zelenog načina putovanja obavezni su u prijavi naznačiti da će koristiti zeleno putovanje te po završetku mobilnosti dostaviti dokumentaciju u svrhu dokazivanja spomenutog načina putovanja.

Izvanredni troškovi u slučaju visokih troškova putovanja

Ako zaposlenik koji ima potporu za putovanje (tzv. distance band) u skladu s ranijem navedenim uvjetima nakon odabira na Natječaju utvrdi da financiranje putnih troškova prema izračunu putne udaljenosti ne pokriva 70% stvarnog troška tada može ostvariti uvećanu financijsku potporu za putni trošak i to najviše do 80% stvarnog putnog troška. Zahtjev za financijsku potporu mora biti utemeljen i dobro obrazložen o čemu koordinator Erasmus+ mobilnosti obavještava Agenciju i traži odobrenje prije realizacije mobilnosti. U slučaju dodjele, sudionik će imati pravo samo na ove putne troškove, ne i doprinos prema obračunu putne udaljenosti (distance band).

Potpora za uključivanje

Sudionici mobilnosti sa specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima imaju pravo na uvećanu financijsku potporu za dodatne stvarne troškove (tzv. inclusion support). Zaposlenici koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu, nakon odabira na Natječaju, a prije odlaska na mobilnost, obvezni su priložiti prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore za uključivost. Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi nadležna Agencija.

Osiguranje

Sudionici odabrani za odlazak na mobilnost dužni su imati zdravstveno osiguranje. Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije. Sudionici koji će ostvariti mobilnost u zemljama u kojima ne vrijedi Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) dužni su ugovoriti policu zdravstvenog osiguranja koja pokriva cijelo razdoblje mobilnosti i vrijedi na teritoriju države u kojoj sudionik obavlja mobilnost.

Nakon realizacije mobilnosti

Nakon povratka iz inozemstva zaposlenici u nastavi i zaposlenici izvan nastave u okviru realizirane aktivnosti dužne su Sveučilištu dostaviti:
• izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka) najkasnije pet (5) radnih dana od povratka s mobilnosti i
• izvješće o realizaciji mobilnosti (putem online EU upitnika) najkasnije 30 kalendarskih dana od zaprimanja poziva za ispunjenje istog.

Kontakt osobe za dodatne informacije:
v. d. sveučilišnog koordinatora studentske mobilnosti : doc. dr. sc. Suzana Peran
(erasmus@unicath.hr)

Odjel za projekte mobilnosti: Aleksandra Gečević, mag. soc. et. mag. educ. soc. (erasmus@unicath.hr)

Za sve dodatne detalje konzultirati Erasmus+ Programme Guide te mrežne stranice Agencije za mobilnost i programe EU (https://www.mobilnost.hr/).

Prilozi:
1. Mobility Agreement for Teaching
2. Mobility Agreement for Training
3. Europass obrazac
4. Izjava o privoli
5. Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore za uključivost

KLASA: 605-01/24-02
URBROJ: 498-03-01-05-01-24-4

Zagreb, 25. ožujka 2024. godine

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište