Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor jednog nastavnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, grana posebne sociologije;

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na Natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22) te drugim podzakonskim aktima i općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prijava na Natječaj mora sadržavati:
– životopis,
– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
– presliku dokaza o stečenom akademskom nazivu i stupnju,
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
-popis znanstvenih i stručnih radova,
– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na Natječaj se, uz priloženu navedenu dokumentaciju, obvezno podnosi putem obrasca dostupnog na poveznici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/prijava-na-radno-mjesto.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.
Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Na radno mjesto ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Sve informacije o uvjetima i općim aktima koje pristupnici Natječaja moraju ispunjavati sukladno zakonima i podzakonskim aktima objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Opis poslova radnog mjesta te koeficijent složenosti poslova radnog mjesta navedeni su u Pravilniku o ustroju i o radu na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/dokumenti.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na Natječaj, pozvati se na pravo prednosti te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.
Za pristupnike koji se u prijavi na Natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

prof. dr. sc. Gordan Črpić

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište