Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent u punom radnom vremenu (100 %) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest
  2. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna medicina, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice
  3. za izbor dva nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice
  4. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice
  5. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana otorinolaringologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice
  6. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno na radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana patologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KB Dubrava
  7. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno na radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice
  8. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, grana medicinska biokemija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice.

 

Pristupnici Natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17), Pravilnikom o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta te drugim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

– životopis

– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu

– presliku dokaza o stečenom akademskom nazivu i stupnju

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze

– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje

– popis znanstvenih i stručnih radova

– separate radova (osim za točku 1.)

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak.

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Na radno mjesto ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova radnog mjesta te koeficijent složenosti poslova radnog mjesta navedeni su u Pravilniku o ustroju i o radu na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/dokumenti.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na Natječaj, pozvati se na pravo prednosti te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na Natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Prijava na Natječaj se, uz priloženu navedenu dokumentaciju, podnosi putem poveznice.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište