Matea Bodrožić Selak

Matea Bodrožić Selak članica je istraživačke grupe D.E.C.I.D.E.

Doktorandica je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju “Prevencijska znanost i studij invaliditeta” na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena na projektu „Digitalna tehnologija u obitelji: Obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece“.

Akademski naziv magistre psihologije stekla je 2020. godine na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru obranom diplomskoga rada pod nazivom „Neki prediktori nomofobije“. Za vrijeme studija, aktivno je sudjelovala u znanstvenim istraživanjima i izvannastavnim aktivnostima koje su organizirane na matičnom Odjelu za psihologiju te na nekoliko domaćih skupova. Bila je angažirana na poslovima demonstratora na Katedri za kliničku i zdravstvenu psihologiju. Suradnica je na istraživačko-edukativnom projektu „Pandemija i ja, psihološki aspekti krize izazvane pandemijom virusa COVID-19“. Radila je s djecom s posebnim potrebama i problemima u ponašanju u Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači u Splitu.

Posjeduje znanja iz metodologije i složenijih postupaka statističke obrade podataka. Koristi se programima za obradu podataka Statistica, IBM SPSS i Mplus te se aktivno služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište