Marina Merkaš


izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš,
voditeljica projekta D.E.C.I.D.E. i istraživačke grupe

Marina Merkaš, voditeljica projekta i istraživačke grupe, doktorirala je na temu obiteljskih odnosa i socijalne kompetencije djece (2012.) na Sveučilištu u Zagrebu.

Područje interesa, rada i istraživačkog djelovanja su joj u grani razvojne psihologije, specifičnije individualne i kontekstualne odrednice razvoja djece, posebice učinci roditeljstva i obiteljske dinamike na razvoj djece te učinci digitalne tehnologije na razvoj djece. Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavila 19 radova u časopisima, jedan rad u zborniku radova sa skupa, jedno poglavlje u knjizi, dvije monografije i dva znanstvenoistraživačka izvješća.

Bila je urednica knjige sažetaka sa skupa te je sudjelovala s 43 priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima i bila je voditeljica dva simpozija na skupovima.

Sudjelovala je u provedbi 11 projekata financiranih iz različitih izvora (npr. UNICEF, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatska zaklada za znanost), pri čemu je na jednom bila u ulozi voditeljice. Usavršava se pohađanjem pet ljetnih i metodoloških škola i radionica, dio disertacije izradila je na Sveučilištu u Gentu te je završila prvi stupanj kognitivno-bihevioralne terapije.

Bila je mentorica na 15 diplomskih radnji, a održavala je nastavu na Hrvatskim studijima i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te održava nastavu na studijima psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (HKS). Bila je predsjednica Programskog odbora 1. međunarodno znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju HKS-a i članica dva programska odbora skupova te je trenutno članica dva programska odbora skupova.

Članica je domaćih i međunarodnih udruženja (HPK, HPD, EARA, EADP, predstavnica RH u EADP-ERU), recenzirala je radove za domaće i strane časopise (Child Indicators Research, Developmental Psychology, Društvena istraživanja, RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin, Psihologijske teme, European Journal of Mental Health, SAGE Open, International Research in Education, Revija za socijalnu politiku i Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja) i članica je uredništva dvaju časopisa (International Research in Education i International Journal of Psychiatry and Mental Health).

Bila je, među ostalim, članica Odbora za kvalitetu HKS i ECTS koordinatorica Odjela za psihologiju HKS te je članica Senata HKS.

Radila je u XVI. gimnaziji u Zagrebu, Klinici za psihijatriju KBC Rijeka i Institutu Pilar.

Radovi su joj citirani 180 puta u WoS (h-index 3), 195 u Scopus (h-index 3), 572 puta u Google Scholar (h-indeks 7, i10-indeks 5) te 302 puta u Research Gate.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište