Ana Žulec

​​

Ana Žulec članica je istraživačke grupe D.E.C.I.D.E.

Doktorandica je na projektu „Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece“.

Akademski naziv magistre psihologije stekla je 2020. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu obranom diplomskog rada pod nazivom „Neke individualne odrednice samopoštovanja studenata umjetničkih akademija“.

Tijekom studija je sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova.

Suautorica je tri znanstvena rada.

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu sudjeluje u izvedbi nastave na predmetu „Psihologija odrasle dobi i starenja“ te je vanjski suradnik u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Posjeduje znanja iz kvalitativne i kvantitativne metodologije i obrade podataka, koristi se programom za obradu podataka IBM SPSS te se aktivno služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište