Katarina Perić

Katarina Perić je članica istraživačke grupe D.E.C.I.D.E.

Doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Akademski naziv magistre psihologije stekla je 2018. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu obranivši diplomski rad pod nazivom „Djeca izbjeglice u Hrvatskoj: Iskustvo dolaska, prilagodba na nove uvjete života i očekivanja od budućnosti“. Trenutno je zaposlena u Institutu Pilar gdje je stekla suradničko zvanje asistentice. K

ao vanjski suradnik, sudjeluje u izvedbi nastave na četiri predmeta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Za vrijeme diplomskog sveučilišnog studija psihologije bila je demonstratorica na dva predmeta iz područja statistike i metodologije te je sudjelovala u provedbi jednog projekta.

Aktivno je i pasivno sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Objavila je dva rada u zborniku radova sa skupa te jedan rad u časopisu. Sudjelovala je organizaciji Studentske sekcije 1. međunarodno znanstveno-stručnog skupa Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a trenutno je u organizacijskom odboru dva međunarodna znanstveno-stručna skupa.

Članica je European Association for Developmental Psychology (EADP), European Society for Prevention Research (EUSPR), European Public Health Association (EUPHA) i Hrvatske psihološke komore.

Posjeduje znanja iz kvalitativnih i kvantitativnih analiza obrade podataka, koristi se IBM SPPS programom za obradu podataka te se aktivno služi engleskim jezikom.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište