Uputa autorima za pisanje rada

Zbornik: Čitatelj i čitanje u digitalno doba

Radovi koji će biti objavljeni u zborniku sa simpozija šalju se isključivo u DOC formatu elektroničkom poštom na e-adresu: citanje2021@unicath.hr

Uz radove šalju se i osnovni podatci o autoru: ime i prezime, titula/zvanje, mjesto zaposlenja, podatci za kontakt (adresa, telefon/mobitel, e-pošta).

Radovi trebaju biti napisani na hrvatskome ili engleskome jeziku te usklađeni sa standardnom normom jezika na kojemu će se rad pisati (lektorirani). Pri strukturiranju rada valja se držati sljedećih uputa:

I.
Smjernice za oblikovanje rada:

Tip slova (font): Times New Roman

Veličina slova: 12 (tekst), 10 (bilješke)

Prored: 1,5 u tekstu; u bilješkama 1

Opseg rada: 5 – 6 tisuća riječi (računajući i bilješke).

Naslovna stranica:

 • na prvoj se stranici nalaze podatci o autoru, naslov rada, sažetak i ključne riječi
 • naslov rada podebljava se
 • sažetak se piše na hrvatskome i engleskome jeziku, a treba sadržavati najviše 15 redaka
 • ključne riječi: 4 − 5 riječi
 • naslovna se stranica ne numerira

Naslovi i podnaslovi unutar teksta trebaju stajati u samostalnome retku te biti napisani na sljedeći način:

 1. Uvod i Zaključak (podebljano, bez numeracije)
 2. glavni naslov 1. (podebljano)
 3. podnaslovi: 1.1. (nepodebljano)
 4. podteme unutar podnaslova: 1.1.1 (nepodebljano).

 


II. 

Sustav citiranja: harvardski stil citiranja

a) citirani se tekst stavlja u navodnike
b) uputa za izvor stavlja se u oble zagrade, a sastoji se od triju elemenata koji upućuju na cjeloviti bibliografski podatak koji se navodi u popisu literature na kraju rada:

 1. prezime autora
 2. godina izdanja knjige/članka/publikacije
 3. broj stranice (stranica) na kojoj se preuzeti izvorni tekst nalazi.

Upute o pisanju podataka u uputnicama:

Prezime autora zarezom se odvaja od godine izdanja i broja stranica dok se između godine izdanja i broja stranice/stranica stavlja dvotočka: npr. (Damjanović, 2010: 58) ili (Valković, 2011: 24−25).

Ako se u radu citiraju dva ili više teksta istoga autora izdana iste godine, uz godinu izdavanja piše se malo slovo a (za prvocitirani tekst), b (za drugocitirani tekst), c (za trećecitirani tekst) itd.: npr. (Sedak, 2008a: 105), (Sedak, 2008b: 91).

Ako se citira tekst dvoje ili troje autora, u uputi u zagradi navode se prezimena svih autora, i to onim redom kako su navedeni u izvoru. Npr. (Pranjković, Sever, Alerić, 2012: 72).

Ako se citira tekst više od troje autora, u uputi se navodi samo prezime prvog autora te se uz njega stavlja hrvatska kratica i dr. ili latinska kratica et al.   Npr. (Labaš i dr., 2013: 158) ili ( Labaš et al., 2013: 158).

Ako citiramo tekst koji je i sam autor čijom se literaturom služimo citirao, u uputi u zagradi stavljamo oznaku prema, cit. prema ili cit. u, stavljamo dvotočku te potom navodimo prezime autora knjige iz koje smo preuzeli citat, godinu izdanja i broj stranice. Npr. (Cit. prema: Samardžija, 2014: 61−62) ili (Cit. u: Matanović, 1999: 33).

 


III. Pisanje bibliografskih podataka na kraju rada (popis literature):

 U popisu literature navodi se samo citirana literatura ili literatura na koju smo se u tekstu referirali, i to abecednim redom. Ime autora piše se u punom obliku (ne inicijalom).

 III.1. Način pisanja bibliografskih jedinica u popisu literature

 III.1.1. Knjige:

 • prezime i ime autora
 •  godina izdavanja knjige
 •  naslov knjige (kurziv)
 •  nakladnik
 • mjesto izdanja
 • raspon stranica (prema potrebi)

 

a) jedan autor: Tomić, Zoran. 2008. Odnosi s javnošću. Teorija i praksa. Zagreb. 234−298.
b) do tri autora: Meyer, Michel; Carrihlo, Manuel Maria; Timmermans, Benoît. 2008. Povijest retorike do naših dana. Disput. Zagreb.
c) više od tri autora: Barić, Eugenija i dr. 1995. Hrvatska gramatika. Školska knjiga. Zagreb.


III.1.2. Članak u časopisu:

 • prezime i ime autora
 • naslov rada (u navodnicima)
 • naziv časopisa (kurziv)
 • oznaka sveska/godišta, broj časopisa
 • mjesto izdanja, godina izdanja
 • raspon stranica

 Sever Globan, Irena; Pavić, Antonija. „Zgodne i opasne – nova slika junakinja u sjevernoameričkim televizijskim dramskim serijama”. 2016. Medijske studije. Vol. 7.  Br. 13.  Zagreb. 136−150.


III.1.3. Poglavlje ili članak u knjizi:

 • prezime i ime autora
 •  godina izdavanja knjige
 •  naslov i podnaslov poglavlja ili članka u knjizi (u navodnicima)
 •  naslov knjige (u kurzivu)
 •  prezime i ime autora/urednika knjige
 •  broj izdanja (ako nije prvo!)
 •  izdavač/nakladnik
 •  mjesto izdavanja

Žmegač, Viktor. 1986. „Književni susreti i književni pokreti“. U: Uvod u književnost. Ur. Škreb, Zdenko; Stamać, Ante. IV. izdanje. Globus. Zagreb.


 III.1.4. Rad u zborniku: 

 • prezime i ime autora
 •  naslov rada (u navodnicima)
 •  naslov zbornika (kurziv)
 •  podatci o uredniku(urednicima)
 • broj zbornika ili godina izlaženja
 • izdavač zbornika
 • mjesto  izdavanja
 • godina izdavanja
 • početna i završna stranica rada u zborniku

Sapunar Knežević, Andrea; Togonal, Marijana. 2012. „Kuhačev putopis o zapadnougarskim Hrvatima u kontekstu dotadašnjih filoloških i etnografskih istraživanja“. U: Arti musices – Hrvatski muzikološki zbornik. Ur. Vjera Katalinić. God. 43. Br. 2. Hrvatsko muzikološko društvo. Zagreb. 223−235.


III.1.5. Enciklopedijski/leksikonski članak:

 • prezime i ime autora
 •  godina objave
 •  naslov članka/natuknice (u navodnicima)
 •  naslov knjige (u kurzivu)
 •  broj sveska, izdavač
 •  mjesto objave
 •  raspon stranica

Samardžija, Marko;  Selak, Ante. 2001. „Hrvatska književnost“. U: Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Biblioteka Croaticum. Knjiga 5. Pergamena. Zagreb. 222−235.


III.1.6. Natuknica u rječniku/leksikonu/enciklopediji:

 • prezime i ime autora (Ako je poznato prezime i ime autora navodimo ga, ako nije, navedimo samo natuknicu i ostale podatke uz nju.)
 • natuknica (pojam)
 • puni naslov djela
 • izdavač
 • podatak o izdanju
 • mjesto izdanja
 • godina izdanja
 • stranica na kojoj se pojam/natuknica nalazi

Klaić, Bratoljub. „Perzuazija“. U: Rječnik stranih riječi. Nakladni zavod Matice hrvatske. 1988. Str. 1037.


 III.1.7. Novinski članak:

 • prezime i ime autora
 •  godina izdanja
 •  naslov članka (u navodnicima)
 •  naslov novina (u kurzivu)
 •  broj novina
 •  datum objave članka u novinama
 •  broj stranice na kojoj je članak objavljen

Car Matutinović, Ljerka. 2016. „Biskup o svojoj crkvi“. Vijenac. Br. 572. 28. 4. veljače 2016.


IV. Jedinice s interneta

 • prezime i ime autora (ili naziv institucije)
 • naslov rada (u navodnicima)
 • internetska adresa
 • datum pristupa dokumentu

Ježić, Mislav. 2016. „Cultural Perspectives and Scisentific Methodology“  http://www.hrfd.hr/filozofska-istrazivanja/ (pristupljeno: 25. studenoga 2021.)


ili

„Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje. Europski referentni okvir.“ 2004. Europska komisija.

https://www.google.hr/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=klju%C4%8Dne+kompetencije+za+cjelo%C5%BEivotno+u%C4%8Denje (pristupljeno: 10. studenoga 2021.)

Dodatne napomene:

Bilješke se stavljaju na dno stranice, a ne na kraj teksta. Citati do tri retka integriraju se u tekst. Citati od četiri ili više od četiri retka odvajaju se od teksta, uvučeni su samo s lijeve strane, a veličina slova je 11.

Npr.

„Ako se detaljnije sagledaju [navedene i brojne druge] definicije odnosa s javnošću, evidentno je da se odnosi s javnošću bave komuniciranjem“, navodi Zoran Tomić, hrvatski praktičar i teoretičar odnosa s javnošću. „Nekoliko stotina definicija PR-a danas se uglavnom svodi na komunikaciju, što u osnovi i jest suština odnosa s javnošću“, zaključuje Tomić (2008: 50).

Grafikoni i tablice trebaju biti integrirani u tekst rada te opremljeni naslovom (npr. Grafikon 1. Naslov).

Važni datumi:

do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
11. studenoga 2021. održavanje skupa
20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

KONTAKT

E-mail: citanje2021@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

ZBORNIK RADOVA

Zbornik možete prelistati OVDJE.

Hrvatsko katoličko sveučilište