Pozvani predavači

Fotografija: glas-koncila.hr

Prof. dr. sc. Goran Šimić: Važnost čitanja za razvoj emocionalnih kompetencija

Goran Šimić redoviti je profesor neuroznanosti i predstojnik Zavoda za neuroznanost Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru zavoda vodi Laboratorij za razvojnu neuropatologiju koji se bavi mehanizmima nastanka neurorazvojnih i neurodegenerativnih poremećaja. Za svoj je rad Goran Šimić dobio više domaćih i međunarodnih priznanja od kojih se ističu Nagrada HAZU-a za medicinske znanosti (2009.), Državna nagrada za popularizaciju znanosti (2010.) te Godišnja nagrada za znanost u području biomedicine i zdravstva (2015.). Goran Šimić dobitnik je i „Kurt Jellinger Prize”, nagrade časopisa Acta Neuropathologica, jednog od vodećih svjetskih časopisa specijaliziranih za neuropatologiju, kojom je ujedno proglašen najboljim neuropatologom za 2008. godinu. Posljednjih je godina Goran Šimić održao niz predavanja te sudjelovao na više okruglih stolova na kojima je govorio o utjecaju na kognitivni i emocionalni razvoj djece i mladih kao posljedice prekomjerne izloženosti digitalnim tehnologijama. Više na poveznici.


Prof. dr. sc. Renee Hobbs: Improving reading comprehension by using media literacy activities

Renee Hobbs redovita je profesorica na Sveučilištu Rhode Island (Harrington School of Communication and Media) na kojemu predaje niz predmeta iz područja medijske pismenosti. Kao znanstvenica, predavačica i medijska stručnjakinja Renee Hobbs djeluje na području unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja za digitalnu i medijsku pismenost u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i diljem svijeta. Utemeljiteljica je i ravnateljica Laboratorija za medijsko obrazovanje (Media Education Lab) čija je temeljna misija unaprijediti kvalitetu obrazovanja iz područja medijske pismenosti.
Godine 2007. R. Hobbs postala je suurednica časopisa Journal of Media Literacy Education, interdisciplinarnog časopisa s otvorenim pristupom u izdanju Nacionalnoga udruženja za obrazovanje medijske pismenosti.
Objavila je preko 150 članaka u znanstvenim i stručnim časopisima te 12 knjiga. Dobitnica je nagrade Research Excellence Award (2018) kojim ju je matično sveučilište nagradilo za izvrsnost i produktivnost u istraživačkome radu. Više informacija na poveznici.


Fotografija: HRT

Prof. dr. sc. Karol Visinko: Primjena strategija čitanja u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika i književnosti

Profesorica Karol Visinko redovita je profesorica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na kojemu predaje obvezne metodičke kolegije: Osnove poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti te Metodika jezičnoga i književnoga odgoja i obrazovanja. Ciklički predaje i izborne metodičke kolegije: Literarne i novinarske učeničke družine, Scensko izražavanje učenika, Čitanje i pisanje u školi. Predmet je njezine znanstvene i stručne djelatnosti metodička izobrazba učitelja za jezični i književni odgoj i obrazovanje djece i mladeži te recepcija i interpretacija hrvatske i svjetske književnosti za djecu i mladež. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata među kojima se izdvaja znanstveni projekt Recepcija hrvatske dječje priče na kojemu je bila glavni istraživač. Od 2014. do 2019. sudjelovala je u znanstvenome projektu Narativni diskursi – spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta. Autorica je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova te desetak knjiga. Radovi su joj prevedeni na talijanski, engleski i slovenski jezik.


 

Fotografija: MEGAHR

Prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić:  Snaga koncentričnih krugova čitateljske sposobnosti: dubinsko čitanje popularnoznanstvenih tekstova

Anita Peti-Stantić redovita je profesorica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnost Filozofskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu.
Radove objavljuje u domaćim i stranim znanstvenim publikacijama, a sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te održala nekoliko pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima, europskima i američkima. Osim znanstvenih monografija autorica je Velikog slovensko-hrvatskog i hrvatsko-slovenskog rječnika (2014) i prevoditeljica sa slovenskog i engleskog. Akademsku godinu 2009./2010. provela je u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tufts u Americi gdje je kao Fulbrightova stipendistica radila na projektu The Relationship Between Scrambling and the Position of the Clitic Cluster in Slavic Languages. Od 2017. vodi četverogodišnji istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture. Anita Peti-Stantić čitanjem se praktično i teorijski bavi već dvadesetak godina, a o tome je napisala i knjigu: Čitanjem do (spo)razumijevanja. Od čitalačke pismenosti do čitalačke sposobnosti.

Više informacija na poveznici.


Foto: cssr.news

P. Andrzej S. Wodka: The Bible and reading rituals. Why read what’s already been read?

Andrzej S. Wodka rođen je u Poljskoj 1959. Završivši  studij i licencijat za Sveto pismo na Papinskom biblijskom institutu (Biblicum), radio je kao učitelj, trener i stručni pastor redemptorist u Poljskoj. Biblijsku teologiju doktorirao je na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Godine 1997.  zaposlio se na  Alphonsiani – Višem institutu za moralnu teologiju na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu, gdje je od 2015. redoviti profesor biblijske etike.
Od 2013. predsjednik je Akademije  Alphonsiana.  Između 2014. i 2018. bio je i potpredsjednik, a potom i predsjednik Odbora predsjednika i dekana Rimskog papinskog teološkog fakulteta. Od 2015. do 2018. bio je potpredsjednik Rimske unije crkvenih knjižnica (URBE). Od 2017. među stručnjacima je Agencije Svete Stolice za procjenu i promicanje kvalitete na crkvenim sveučilištima i fakultetima (AVEPRO).
Papa Franjo imenovao ga je 5. lipnja 2018. predsjednikom Agencije za ocjenu i promicanje kvalitete na crkvenim sveučilištima i fakultetima – AVEPRO – na petogodišnje razdoblje (2018. –2023.).

 

 


.

Dr. sc. Marijana Češi, Primjena, učenje i poučavanje strategija čitanja

Dr. sc. Marijana Češi viša je savjetnica za hrvatski jezik u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Znanstveni su joj i stručni interesi usmjereni na usvajanje hrvatskoga jezika kao prvog i inog jezika djece školske dobi te na edukaciju učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika. Svoj stručni i znanstveni rad temelji na interdisciplinarnim načelima edukacij­skih i lingvističkih znanosti i osmišljen je, vođen i realiziran prema edukacijskim iskustvenim modelima.

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova, uredila tri znanstvene monografije u suautorstvu i priručnik za poučavanje hrvatskog kao inog jezika te objavila knjigu Stvaranje pisanjem. Ovladanost pisanim jezikom na kraju obveznoga obrazovanja. (2018.). Surađivala je u izradi nacionalnih programa i kurikula za jezično-komunikacijsko područje, hrvatski jezik, sudjelovala je na projektima e-učenja i na kurikulima za obrazovanje odraslih. Organizirala je edukacije nastavnika na državnoj, međužupanijskoj i županijskoj razini te je održala više predavanja i radionica učiteljima i nastavnicima osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava. Recenzirala je stručne i znanstvene knjige i nastavne materijale na području teorije nastave jezika i književnosti, čitalačke kompetencije i odgojno-obrazovnih ishoda.

Kratki sadržaj predavanja:

Čitalačka pismenost ključna je za osobni razvoj svakog pojedinca. Ona podrazumijeva sposobnost razumijevanja, tumačenja, promišljanja i angažmana u korištenju pisanih tekstova radi postizanja osobnih ciljeva, razvoja vlastita znanja i potencijala zbog aktivnog sudjelovanja u društvu (PISA, Čitalačke kompetencije za život (2009). Svaka bi obrazovna politika trebala redovito istraživati ostvarene razine čitalačke pismenosti tijekom obveznog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja te stavove i mišljenja učenika o važnosti čitanja da bi se na temelju rezultata istraživanja dinamično implementirali konstruktivistički i funkcionalni pristupi i sustavi učenja i poučavanja s ciljem ostvarivanja viših razina čitalačke kompetencije. Za ovladavanje čitalačke kompetencije ključno je eksplicitno i implicitno poučavanje čitalačkim strategijama prije, tijekom i nakon čitanja (Kolić-Vehovec, 2009., Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević Zubković, Barbara, 2009, Kolić-Vehovec, Svjetlana; Muranović, Emina, 2004, Rončević, Barbara, 2005, Češi, Marijana, 2018). Poznavanje i primjena strategija čitanja prije, tijekom i nakon čitanja omogućuje ovladavanje vještinama dubinskoga čitanja, recepcije tekstova i literarnu komunikaciju s tekstovima, a ona utječe na razvoj i ovladavanje viših razina čitalačke pismenosti koja objedinjuje kognitivne i metakognitivne kompetencije te utječe na ostvarivanje osobnih ciljeva, razvoj vlastitih znanja i potencijala i neizostavnu sklonost prema čitanju, cjeloživotnom učenju i profesionalnom razvoju. Svjesnost o važnosti aktivne uloga čitatelja u društvu čimbenik je koji treba biti obuhvaćen svim temeljnim obrazovnim dokumentima primarnog, sekundarnog i tercijarnog odgojno-obrazovnog sustava. Omogućiti djeci i mladim ljudima usvajanje i ovladavanje strategijama učenja, a samim time i strategijama čitanja, ključna je zadaća obrazovne politike svake zemlje. Dinamiku razvoja i promjenu kurikulskih dokumenta u cjelokupnoj obrazovnoj vertikali valja mijenjati i prilagođavati na temelju rezultata istraživanja u obrazovnoj praksi te u skladu s kulturološkim, tehnološkim, društvenim i gospodarskim promjenama. Stoga valja kontinuirano pratiti interese i potrebe učenika, odnosno njihove stavove o važnosti čitanja u životu pojedinca, učinkovitost primjene strategija čitanja čija primjena, uz opće znanje o svijetu i upućenost u temu/ideju teksta koji je čitan, doprinosi razvoju vještine dubinskoga čitanja kao jednom od čimbenika za stjecanje viših razina čitalačke pismenosti.

Ključne riječi: čitalačka pismenost, strategije čitanja, dubinsko čitanje.

Važni datumi:

do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
11. studenoga 2021. održavanje skupa
20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

KONTAKT

E-mail: citanje2021@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

KNJIŽICA SAŽETAKA

---