Zaštita podataka

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation) uredba je 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, a odnosi se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Navedena Uredba stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU.

Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke prikuplja u svrhu izvršenja zakonskih obveza, ispunjenja obveza od javnog interesa te izvršavanja javnih ovlasti. Sukladno tome Hrvatsko katoličko sveučilište prikuplja i obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe. HKS osobne podatke svojih studenata, zaposlenika i vanjskih suradnika obrađuje zakonito, pošteno i transparentno štiteći sigurnost tih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući tehničke i organizacijske mjere zaštite.

Osobni podaci
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvđen ili se može utvrditi (“ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik, kako ga zove Uredba, jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i sl. ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada
Obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke?
Sveučilište prikuplja i obrađuje osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje Zakonom i drugim propisima utvrđenih obveza redovite djelatnosti Sveučilišta, te sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugim propisima iz područja znanosti i visokog obrazovanja.

Sveučilište postupa sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te čuva povjerljivost osobnih podataka polaznika i zaposlenika koji se nalaze u zbirkama i evidencijama podataka koje vodi Sveučilište i za koje ostvaruje pravo i ovlast pristupa i obrade.
Sveučilište osobne podatke, kojima ima pravo i ovlast pristupa i obrade, ne dostavlja/daje na korištenje, niti na bilo koji drugi način čini dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, osim u slučajevima kada isto predstavlja izvršavanje zakonskih i drugih pravnih obveza Sveučilišta prema trećim ovlaštenim osobama, državnim tijelima i institucijama.

Osobne podatke Sveučilište obrađuje kada je njihova obrada nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa i službenih ovlasti te poštivanje pravnih obveza, u skladu sa zakonom ili drugim propisom Republike Hrvatske i pravom Europske unije. Osobne podatke Sveučilište obrađuje samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.

Privola
Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu svojih osobnih podataka.

Koja prava imate u odnosu na Vaše osobne podatke koje obrađujemo?
Imate pravo na pristup osobnim podacima, što znači pravo na informacije o tome obrađujemo li vaše osobne podatke, a ako ih obrađujemo, o svrsi obrade vaših osobnih podataka, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima ili kategorijama primatelja Vaših osobnih podataka, o predviđenom razdoblju u kojem će ti osobni podaci biti pohranjeni te o pravima koja možete ostvariti u odnosu na Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelja obrade.

Imate pravo na ispravak, što znači pravo podnijeti zahtjev za ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, kao i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

Imate pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima:
• kada osporavate točnost Vaših osobnih podataka
• kada je obrada Vaših osobnih podataka nezakonita, te tražite ograničenje njihove uporabe (u slučajevima kada ne tražite brisanje)
• kada više ne postoji potreba obrade Vaših osobnih podataka, a Vi zahtijevate da s obradom nastavimo radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane Vaših pravnih zahtjeva i
• kada uložite prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, očekujući potvrdu toga nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu osobnih podataka vaše razloge da se oni ne obrađuju.

Imate pravo na prigovor, što znači pravo ulaganja prigovora na obradu Vaših osobnih podataka. Kada uložite prigovor više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, odnosno ako je obrada nužna radi zaštite pravnih zahtjeva.

Osim o navedenim pravima, obavještavamo Vas i o pravu na brisanje te pravu na prenosivost osobnih podataka, a koje ćete, s obzirom na propisane uvjete za njihovo ostvarivanje, moći ostvariti iznimno.

Naime, pravo na brisanje („pravo na zaborav“) znači pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, i to samo u sljedećim slučajevima:
• kada Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
• kada povučete privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
• kada uložite prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu
• kada su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i
• kada osobne podatke moramo brisati radi poštovanja naših pravnih obveza iz prava Republike Hrvatske ili prava Europske unije.

Nadalje, pravo na prenosivost podataka znači zaprimiti svoje osobne podatke, a koje ste nam prethodno pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane, i to samo ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.

Radi olakšavanja ostvarivanja Vaših prava objavili smo obrasce zahtjeva koje možete preuzeti u izborniku  Obrasci s desne strane.

Sve informacije vezane uz obradu osobnih podataka i ostvarivanje svojih prava vezanih uz obradu osobnih podataka (uključujući i pravo na povlačenje privole) možete zatražiti pisanim putem na adresu Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb ili na e-mail: sluzbenik@unicath.hr.

Hrvatsko katoličko sveučilište