Dio rezultata našeg istraživanja (Studija 1) provedenog tijekom proteklih mjeseci intervjuima i fokus grupama s djecom u dobi od 4 do 14 godina i njihovim roditeljima predstavili smo na međunarodnoj konferenciji. Članovi istraživačke grupe: Marina Kotrla Topić, Sara Jelovčić, Marina Merkaš, Katarina Perić, Luka Štefanić, Vanesa Varga i Ana Žulec pripremili su izlaganje pod nazivom „Parents’ and children’s perspective on rules for digital technology use in the family‟ za konferenciju EADP Summer Tour 2021 (https://www.uis.no/en/eadp-2021) koju organizira European Association of Developmental Psychology (EADP). Konferencija se održala 3., 10. i 17. rujna 2021. godine na daljinu. Jedno od glavnih i prvih istraživačkih pitanja bilo je koja pravila za korištenje digitalne tehnologije prepoznaju roditelji i djeca. Rezultati koje je predstavila Marina Kotrla Topić odnosili su se na pravila korištenja digitalne tehnologije za djecu u dobi od 4 do 8 godina. Podaci su dobiveni kroz polustrukturirane istraživačke intervjue s djecom te njihovim roditeljima. Tematskom analizom odgovora utvrđeno je kako obje perspektive, dječja i roditeljska, potvrđuju da obitelji imaju određena pravila o korištenju digitalne tehnologije. Ta se pravila najčešće odnose na situacije u kojima se digitalna tehnologija može koristiti i vremenska ograničenja. Također, većina roditelja nastoji uravnotežiti tjedno, a ne dnevno korištenje digitalne tehnologije. Na temelju ovih rezultata savjetujemo roditelje da razmisle o pravilima, posebno o ograničenjima vremena i sadržajima te o tome kad i kako se ta pravila mogu  mijenjati u njihovoj obitelji. Uz to, skrećemo pozornost roditelja na potrebu za edukacijom o mogućim rizicima povezanim s korištenjem digitalnih uređaja te načinima na koje mogu ograničiti sadržaje kojima djeca mogu pristupati putem svojih digitalnih uređaja.  

[EADP SUMMER TOUR 2021 PARTICIPATION] 

Part of the results of our research (Study 1) conducted over the past months by interviews and discussion groups with children aged 4 to 14 and their parents, were presented at an international conference. Members of the research group: Marina Kotrla Topić, Sara Jelovčić, Marina Merkaš, Katarina Perić, Luka Štefanić, Vanesa Varga, and Ana Žulec prepared a presentation entitled ” Parents’ and children’s perspective on rules for digital technology use in the family” for the conference EADP Summer Tour 2021 (https : //www.uis.no/en/eadp-2021) organized by the European Association of Developmental Psychology (EADP). The conference was held online on September 3rd, 10th, and 17th, 2021. One of the main and first research questions was what rules for the use of digital technology are recognized by parents and children. The results presented by Marina Kotrla Topić referred to the rules of using digital technology for children aged 4 to 8 years. Data were obtained through semi-structured research interviews with children and their parents. Thematic analysis of the responses showed that both perspectives, children, and parents recognize some rules on the use of digital technology. These rules most often apply to situations where digital technology can be used and time restrictions. Also, most parents try to balance weekly, rather than daily use of digital technology. Based on these results, we advise parents to consider the rules, especially the time and content constraints and when and how those rules may change in their family. In addition, we draw parents ’attention to the need to educate themselves about the potential risks associated with using digital devices and ways they can limit the content that children can access through their digital devices.