Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-7 od dana 14. veljače 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Martina Pavić izabire se na radno mjesto Voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda sveučilišnog odjela (prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama naziv radnog mjesta mijenja se u: Voditelj ustrojstvene jedinice 4), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 2,20.

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda sveučilišnog odjela (prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama naziv radnog mjesta mijenja se u: Voditelj ustrojstvene jedinice 4), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 18/2024 od 14. veljače 2024. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci Rješenja.

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Dostaviti:
1. Martina Pavić
2. Kandidati prijavljeni na Natječaj javnom objavom na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta
3. Služba za financijsko poslovanje i računovodstvo
4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Hrvatsko katoličko sveučilište