Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 138. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-001 od 13. siječnja 2023. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

RJEŠENJE O PRIJMU

Martina Pavić izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,406 uz probni rad od 6 mjeseci.

Obrazloženje
Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, objavljen u Narodnim novinama broj 7/2023 od 18. siječnja 2023. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci Rješenja.

REKTOR
prof. dr. sc. Željko Tanjić

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.