Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 2. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/23-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-23-008 od dana 18. svibnja 2023. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

RJEŠENJE O PRIJMU

Marina Periša izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,067.

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 120/2023 od 18. listopada 2023. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci Rješenja.

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Dostaviti:
1. Marina Periša
2. Kandidati prijavljeni na Natječaj javnom objavom na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta
3. Ured za odnose s javnošću
4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Hrvatsko katoličko sveučilište