Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-004 od dana 7. veljače 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

RJEŠENJE O PRIJMU

Anamarija Čulo Bačarka izabire se na radno mjesto Voditelj Ureda prorektora (prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama naziv radnog mjesta mijenja se u: Voditelj ustrojstvene jedinice) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 2,45.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Voditelj Ureda prorektora (prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama naziv radnog mjesta mijenja se u: Voditelj ustrojstvene jedinice) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci, objavljen u Narodnim novinama broj 25/2024 od 1. ožujka 2024. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

 

Dostaviti:
1. Anamarija Čulo Bačarka
2. Kandidati prijavljeni na Natječaj javnom objavom na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta
3. Služba za financijsko poslovanje i računovodstvo
4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Hrvatsko katoličko sveučilište