Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-042 od dana 15. studenog 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

 

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Tomislav Pipić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent (Stručni referent) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 0,854, uz probni rad od dva (2) mjeseca.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent (Stručni referent) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom uz probni rad od dva (2) mjeseca, objavljen u Narodnim novinama broj 137/2022 od 23. studenog 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog  odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                                REKTOR

                                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić