HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/21-02/01

URBROJ: 498-03-02-01/3-21-05

 

Zagreb, 13. prosinca 2021. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-09 od dana 11. prosinca 2020. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke od 11. prosinca 2020. godine, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-21-11 od 28. siječnja 2021. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Ana Marija Ambrušec izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – stručni suradnik (koeficijent složenosti poslova 1,115) u Službi za strateško planiranje; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta, (KK.01.1.1.09.0027 od 29. lipnja 2020. godine), za rad u punom radnom vremenu.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Službi za strateško planiranje; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta, (KK.01.1.1.09.0027 od 29. lipnja 2020. godine) u punom radnom vremenu objavljen u Narodnim novinama broj 117/2021 od 29. lipnja 2021. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog  odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

                                                                                                REKTOR

                                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište