HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/21-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-01/2-21-03

 

Zagreb, 4. ožujka 2021. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/21-05/01, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-21-01, o prijmu na slobodno radno mjesto izvan nastave od dana 25. siječnja 2021. godine te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Natali Grubor izabire na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za studentska pitanja; Odjel za studente poslijediplomskih studija na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,115 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za studentska pitanja; Odjel za studente poslijediplomskih studija na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 8/2021 od 29. siječnja 2021. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

                                                                                                          REKTOR

                                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.