HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/20-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-01/2-20-03

 

Zagreb, 5. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 121. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-04, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave i Odluke KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/2-20-05 te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

 

RJEŠENJE

 

Kristina Kocijan izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 1,406 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 100/2020 od 9. rujna 2020. godine. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

                                                                                                    REKTOR

                                                                                                              prof. dr. sc. Željko Tanjić

                             

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od primitka rješenja.

 

 

Dostaviti:

  1. Kristina Kocijan
  2. Kandidati prijavljeni na Natječaj javnom objavom na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta
  3. Ured za odnose s javnošću
  4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove