Na temelju članka čl. 55., 94. i 128. Statuta, čl. 4., 8., 9. i 10. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2019. godinu i Odluke rektora KLASA: 121-13/19-01/02; URBROJ: 498-03-01-02/1-19-01, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

NATJEČAJ
ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE
ZA IZVRSNOST TIJEKOM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

I.
Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2017./2018. 

Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.

II.
Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju magistri struke koji su diplomski sveučilišni studij koji izvodi Sveučilište završili u akademskoj godini 2017./2018.

III.
Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi rektor. 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 3.000,00 Kn.

Kandidatima koje su stručna vijeća odjela kandidirala za Rektorovu nagradu za izvrsnost tijekom studija, a nisu dobili nagradu, dodjeljuje se Rektorova pohvalnica za izvrsnost tijekom studija koja se sastoji od plaketa i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.500,00 Kn. 

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija

IV.
Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se najboljem magistru struke između kandidata svih diplomskih sveučilišnih studija koje izvodi Sveučilište, koji su u razdoblju od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine završili diplomski sveučilišni studij.

V.
Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija su:
 da je kandidat završio studij do 30. rujna prethodne akademske godine;
 da je kandidat među 30% magistara struke koji su diplomski sveučilišni studij završili do 30. rujna prethodne akademske godine s najboljim težinskim prosjekom (ne manjim od 4,0) ostvarenim tijekom diplomskog sveučilišnog studija; 
 da kandidat nije ponavljao godinu;
 da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Kandidatu će se pored uspjeha na studiju vrednovati i:
 ostvarene znanstvene aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima i sl.);
 ostvarene stručne i izvannastavne aktivnosti (objavljeni stručni radovi, izlaganje na stručnim skupovima, članstvo u odboru za organizaciju stručnog ili znanstvenog skupa, članstvo u studentskim organizacijama, članstvo u Studentskom zboru i u tijelima Sveučilišta, status demonstratora, dobiveno priznanje sveučilišnog odjela i sl.)
 ostvarene aktivnosti izvan Sveučilišta (upisan drugi studij, završene ljetne škole, radionice, škole, tečajevi, volonterstvo, sportske aktivnosti, izložbe i sl.).
Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokaze o dodatnim postignućima.
Prijava s obveznim prilozima dostavlja se putem Službe za studentska pitanja do 31. siječnja 2019. godine.

VI.
Stručno vijeće odjela koji izvodi odnosni diplomski sveučilišni studij predlaže jednog od prijavljenih kandidata Povjerenstvu za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade.

VII.
Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe
o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podatci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

VIII.
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2017./2018. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.

IX.
Rezultati natječaja za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2017./2018. bit će objavljeni s imenima i prezimenima dobitnika na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta. 

Rektorova nagrada dodjeljuje se na svečanoj promociji magistara struke 2. ožujka 2019. godine.

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE