HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 008-01/20-01/02

URBROJ: 498-03-02-01-01/2-20-01

 

Zagreb, 21. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić objavljuje

 

 

POZIV

za dostavu prijedloga za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

 

 

I.

Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilište).

 

II.

Povjerljiva osoba na Sveučilištu zaprima prijave i vodi postupak u vezi s prijavom nepravilnosti te obavlja i druge poslove sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti Sveučilišta.

 

III.

Pozivaju se svi zaposlenici Sveučilišta da u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog Poziva predlože povjerljivu osobu pisanim putem na urudžbeni zapisnik.

 

IV.

Svaki zaposlenik može predložiti najviše jednu povjerljivu osobu.

Prijedlog povjerljive osobe pravovaljan je ako je za njega skupljeno najmanje 20% potpisa svih zaposlenika.

U slučaju da je prijedlog pravodoban i podržan od najmanje 20% zaposlenika, od predložene povjerljive osobe će se zatražiti da u roku od tri (3) dana dostavi prethodnu suglasnost na imenovanje te da dostavi podatke za imenovanje svog zamjenika, kao i prethodnu suglasnost na imenovanje od strane zamjenika povjerljive osobe.

Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe za vrijeme nenazočnosti odnosno spriječenosti povjerljive osobe.

Za povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe ne mogu biti predloženi niti imenovani rektor niti prorektori Sveučilišta.

 

V.

U slučaju da zaposlenici predaju dvije (2) liste, a svaku podržava najmanje 20% zaposlenika, od obje potencijalne povjerljive osobe zatražit će se da u roku od tri (3) dana dostave prethodnu suglasnost na imenovanje te da dostave podatke za imenovanje svog zamjenika, kao i prethodnu suglasnost na imenovanje od strane zamjenika povjerljive osobe.

Ako jedna od povjerljivih osoba u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene podatke i suglasnosti, za povjerljivu osobu će biti imenovana predložena povjerljiva osoba s druge liste.

U slučaju da obje predložene osobe dostave sve tražene podatke i suglasnosti, za povjerljivu osobu imenovati će se ona koju je podržao veći postotak zaposlenika, a u slučaju da se radi o identičnoj podršci, povjerljivu osobu imenovat će rektor.

 

VI.

Ako zaposlenici ne predlože povjerljivu osobu ili ako niti jedan prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ne dobije podršku najmanje 20% zaposlenika, rektor će nakon proteka roka iz točke III. ovog Poziva, u daljnjem roku od petnaest dana, uz njenu suglasnost, imenovati povjerljivu osobu i pozvati je da u roku od tri (3) dana predloži svog zamjenika i dostavi prethodnu suglasnost na imenovanje od strane zamjenika povjerljive osobe.

 

VII.

Ovaj poziv objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.