HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 7. veljače 2024. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda prorektora) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– koordinira obavljanje poslova u Uredu prorektora
– po potrebi priprema materijale prorektorima za sjednice odjela i Senata
– prati djelovanje i organizaciju djelovanja inozemnih visokih učilišta
– pruža administrativnu podršku organizaciji znanstvenih i stručnih skupova
– priprema, koordinira i obavlja poslove vezane za međunarodnu suradnju i potpisivanje ugovora s visokim učilištima i znanstvenim ustanovama u inozemstvu
– izrađuje evidencije o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji Sveučilišta
– obavlja korespondenciju s međunarodnim institucijama
– dogovara prijam nastavnika i ostalih zaposlenika – dogovara prijam predstavnika studenata, akademske zajednice i ostalih – prima i raspoređuje poštu za prorektore
– prepisuje i umnožava materijale za potrebe prorektora
– obavlja poslove zapisničara
– piše dopise za potrebe prorektora te arhivira dio dokumentacije
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu prorektora i rektora

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,794 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište