HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 6. studenoga 2023. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Službe za osiguravanje kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– organizira i koordinira rad Službe
– surađuje sa sastavnicama Sveučilišta drugim ustrojbenim jedinicama Sveučilištima i Odborima, posebno sa Odborom za osiguravanje kvalitete
– prati i unaprjeđuje osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti na Sveučilištu
– predlaže godišnji i višegodišnje Plan vrednovanja osiguravanja kvalitete Sveučilišta
– predlaže načine praćenja osiguravanja kvalitete (ankete, upitnike, postupke, protokole)
– unapređuje kulturu kvalitete u svim područjima i aktivnostima Sveučilišta
– koordinira vođenje registra studijskih programa i izmjene i dopune studijskih programa te programe stručnog usavršavanja i izmjene i dopune programa
– organizira vođenje pismohrane svih dokumenata vezanih za osiguravanje kvalitete,
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu nadležnog prorektora i rektora.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,794 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište