HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 6. studenoga 2023. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za projekte mobilnosti u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte, na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
­ koordinira provedbe projekata mobilnosti
­ obavlja poslove vezane uz suradnju i potpisivanje ugovora s visokim učilištima i znanstvenim ustanovama u inozemstvu u području Erasmus projekata,
­ informira i educira zaposlenike Sveučilišta o mogućnostima prijave na Erasmus projekte
­ obavlja poslove osiguranja i provođenja mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja
­ obavlja poslove praćenja tijekova izvora financiranja Erasmus projekata i predlaganja prijava projekata te druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja odjela, voditelja Službe i sveučilišnog koordinatora studentske mobilnosti
­ obavlja druge poslove po nalogu voditelja Službe i nadležnog prorektora.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,406 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište