HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 24. veljače 2021. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe/ Tajnik Sveučilišta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– vodi i koordinira radom Tajništva;

– brine o učinkovitom funkcioniranju;

– koordinira rad voditelja ureda;

– brine i sudjeluje u pripremi općih akata, strateških planova i projekata Sveučilišta i

sastavnica;

– vodi pregovore s drugim visokim učilištima u zemlji i inozemstvu o međusobnim

odnosima izvan nastavnog i znanstvenog rada po ovlasti rektora;

– priprema i organizira poslove oko ustrojavanja sastavnica i ustrojbenih jedinica

Sveučilišta;

– sudjeluje u izradi i provedbi strateških planova Sveučilišta i planova razvoja

djelatnosti Sveučilišta;

– brine o provedbi poslovnih procesa;

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu prorektora i rektora.

 

 Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,134 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište