HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 12. svibnja 2023. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– obavlja sve tehničke poslove vezane uz pripremu i izvođenja svih oblika nastave, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada
– vodi brigu o održavanju opreme u laboratorijima, praktikumima ili vježbaonicama
– vodi brigu o nabavci potrebnog materijala i evidenciju opreme i sitnom inventaru
– priprema laboratorij/praktikum, laboratorijski pribor i materijale za potrebe izvođenja nastave i znanstvenog rada
– izdaje uzorke i materijale studentima za vježbu
– održava laboratorijske i druge uređaje, posuđe i preparate za nastavu, stručni ili znanstvenoistraživački rad
– pomaže u eksperimentalnom radu diplomantima i doktorandima
– koordinira provođenje primjene zaštite na radu u laboratoriju, praktikumu ili vježbaonici,
– pruža tehničku podršku pri izvođenju svih oblika nastave
– kontrolira ispravnost opreme
– sudjeluje u obavljanju inventurnog popisa Sveučilišta i
– obavlja i druge poslove po nalogu predmetnog nastavnika voditelja kabineta prodekana i dekana.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,067 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište