HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 7. veljače 2024. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena 20%, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo.

Opis poslova:
– ustrojava i izvodi sve oblike nastave (predavanja, seminare, vježbe, provjere znanja, terensku nastavu) i druge oblike nastavnog rada na studijima koje Sveučilište izvodi, sukladno studijskim programima i izvedbenim planovima nastave
– potiče studente na samostalan rad i razvija zanimanje studenata za obrazovanje i usavršavanje
– voditelj je studenata prijediplomskog i diplomskog i integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, godišta studenata, završnih i diplomskih radova te je član povjerenstva za obranu završnih i diplomskih radova
– mentor je studenata poslijediplomske razine studija i pristupnika za stjecanje doktorata
– znanosti
– sudjeluje u radu povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskih radova
– unaprjeđuje nastavni proces, predlaže, razrađuje i provodi metode praćenja i vrjednovanja nastavnog rada
– sudjeluje u donošenju nastavnog plana i programa
– sudjeluje u izradi materijala za e-učenje
– samostalno ili u suradnji s drugim nastavnicima i stručnjacima izrađuje udžbenike, skripte i priručnike te pridonosi razvijanju drugih nastavnih sredstava i pomagala
– sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova
– član je stručnih povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika Sveučilišta
– sudjeluje u izboru mlađih suradnika i kreiranju kadrovske politike svoje ustrojbene jedinice i Sveučilišta
– osmišljava, organizira i provodi znanstvena istraživanja, sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu, objavljuje znanstvene i stručne članke
– recenzira znanstvene publikacije
– sudjeluje u editorskom radu i brine o znanstvenom i stručnom obrazovanju suradnika
– sudjeluje u radu stručnih i upravnih tijela Sveučilišta
– radi na vlastitu usavršavanju prateći razvitak znanstvene discipline i struke te
– pedagoške teorije i prakse.

Podaci o plaći:
Plaću Javnog službenika na radnom mjestu I. vrste – docent čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,843 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište