HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 19. siječnja 2022. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

  1. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– sastavlja godišnji izvještaj – završni račun

– obračunava mjesečne izdatke (plaće) zaposlenika i vanjskih suradnika i sastavlja isplatne liste

– sastavlja periodične obračune i odgovarajuće izvještaje

– daje informacije o stanju financijskih sredstava

– daje informacije o stanju sredstava po izvorima financiranja

– kontira i knjiži blagajničke izvještaje

– kontira i knjiži obračune i isplate osobnih dohodaka i prekovremenog rada

– kontira i knjiži sve obračune i isplate ostalih oporezivih primanja

– kontira i knjiži obračune isplate i naknada

– kontira i knjiži bankovne izvode

– kontira ulazne i izlazne račune

– ispravlja knjiženja po potrebi

– vodi evidenciju kredita za osnovna i obrtna sredstva

– vodi evidenciju o plaćanju obveza korisnika kredita Hrvatskog katoličkog sveučilišta

– odgovara za organizaciju, ispravnost i zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja

– priprema podatke za izradu programa investicijskog održavanja i kapitalnih investicija

– daje informacije o stanju sredstava po izvorima financiranja

– obvezan je pratiti promjenu propisa iz djelokruga samostalnog odjela

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Službe, tajnika, nadležnog prorektora i rektora.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,406 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Odjela) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:

– organizira i koordinira rad Odjela

– priprema projektne prijave za znanstvene i stručne projekte Sveučilišta za financiranje iz zaklada, Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Obzor 2020 i drugih izvora financiranja projekata

– pruža pomoć sastavnicama i ustrojbenim jedinicama Sveučilišta pri pripremi projektnih prijava na natječaje za financiranje

– izrađuje izvješća o realizaciji znanstvenih, stručnih i ostalih projekata

– obavlja druge poslove po nalogu voditelja Službe i tajnika.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,794 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (Stručni savjetnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– sudjeluje u pripremi projektnih prijava za znanstvene i stručne projekte Sveučilišta za financiranje iz zaklada, Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Obzor 2020 i drugih izvora financiranja

– prati objave natječaja za financiranje projekata

– sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije

– sudjeluje u realizaciji znanstvenih, stručnih i ostalih projekata

– sudjeluje u pripremi izvješća o realizaciji znanstvenih, stručnih i ostalih projekata

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,232 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište