HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 23. kolovoza 2023. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda prorektora) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– koordinira obavljanje poslova u Uredu prorektora

– po potrebi priprema materijale prorektorima za sjednice odjela i Senata

– prati djelovanje i organizaciju djelovanja inozemnih visokih učilišta

– priprema, koordinira i obavlja poslove vezane za međunarodnu suradnju i

  potpisivanje ugovora s visokim učilištima i znanstvenim ustanovama u inozemstvu

– izrađuje evidencije o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji Sveučilišta

– obavlja korespondenciju s međunarodnim institucijama

– dogovara prijam nastavnika i ostalih zaposlenika

– dogovara prijam predstavnika studenata, akademske zajednice i ostalih

– koordinira poslove izdavačke djelatnosti Sveučilišta

– vodi brigu o putnim nalozima prorektora

– prima i raspoređuje poštu za prorektore

– prepisuje i umnožava materijale za potrebe prorektora

– nabavlja potrošni materijal za potrebe prorektora

– obavlja poslove zapisničara

– piše dopise za potrebe prorektora te arhivira dio dokumentacije

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu prorektorā i rektor

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,794 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište