HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 9. veljače 2022. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

  1. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– vodi i koordinira radom Tajništva

– brine o učinkovitom funkcioniranju

– koordinira rad voditelja ureda

– brine i sudjeluje u pripremi općih akata, strateških planova i projekata Sveučilišta i Sastavnica

– vodi pregovore s drugim visokim učilištima u zemlji i inozemstvu o međusobnim odnosima izvan nastavnog i znanstvenog rada po ovlasti rektora

– priprema i organizira poslove oko ustrojavanja sastavnica i ustrojbenih jedinica Sveučilišta

– sudjeluje u izradi i provedbi strateških planova Sveučilišta i planova razvoja djelatnosti Sveučilišta

– brine o provedbi poslovnih procesa

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu prorektora i rektora.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,134 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– organizira i koordinira rad Službe

– nadzire vođenje evidencije iz područja radnih odnosa

– daje pravne stručne savjete i mišljenja sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, suradnicima i ostalima

– vodi evidenciju o isteku izbornih razdoblja nastavnog osoblja i izbornih funkcija te obavještava nadležna tijela radi raspisivanja natječaja

– izdaje potvrde, uvjerenja i rješenja iz djelokruga rada Službe

– izrađuje statističke izvještaje iz djelokruga svoga rada

– nadzire vođenje evidencije radnika u dopunskom radu i evidencije ugovora o djelu

– priprema potrebne materijale za obavljanje znanstveno-nastavne djelatnosti Sveučilišta

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu tajnika, nadležnog prorektora i

rektora.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,794 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište