[OBJAVA PREGLEDNOG RADA]
Sretni smo da će naš prvi rad pod nazivom „Pregled istraživanja o povezanosti korištenja digitalne tehnologije i razvoja djece“ biti objavljen u jednom od narednih brojeva časopisa Društvena istraživanja (http://drustvena-istrazivanja.pilar.hr/…/drustvena…). Autorice rada su: Katarina Perić, Vanesa Varga, Marina Kotrla Topić i Marina Merkaš.
Cilj ovog preglednog rada bio je dati prikaz rezultata recentnih istraživanja o povezanosti korištenja digitalne tehnologije i razvoja djece. U radu se opisuje važnost teme te daje pregled empirijskih istraživanja o temi rada. Rezultati recentnih istraživanja pokazuju da je korištenje digitalne tehnologije u djece povezano, iako nisko do umjereno, s njihovim tjelesnim, socijalnim, emocionalnim i kognitivnim razvojem. O sadržaju koji se gleda, stvara i sluša putem uređaja digitalne tehnologije te vremenu i okolnostima dječjeg korištenja digitalne tehnologije ovisi hoće li učinci korištenja digitalne tehnologije biti pozitivni ili negativni na razvoj djece. Uz to, odnos korištenja digitalne tehnologije i razvoja djece mijenja se ovisno o nekim individualnim obilježjima djece, posebice dobi. Pregled suvremenih istraživanja ukazuje na potrebu za daljnjim ispitivanjem čimbenika koji mogu posredovati i/ili mijenjati odnos korištenja digitalne tehnologije i razvoja djece, potrebu za razvojem teorijskog okvira kojim bi se integrirale dosadašnje spoznaje i usmjerilo buduća istraživanja u području te primjernu longitudinalnih nacrta istraživanja s ciljem ispitivanja dugoročnih učinaka korištenja digitalne tehnologije na razvoj djece i primjenu objektivnih mjera u prikupljanju podataka o dječjem korištenju digitalne tehnologije.
 
[PUBLICATION OF REVIEW PAPER]
We are happy that our first paper entitled “Review of research on the relationship between digital technology use and child development” will be published in one of the next issues of the journal Društvena istraživanja (http://drustvena-istrazivanja.pilar.hr/…/drustvena…). The authors of the paper are Katarina Perić, Vanesa Varga, Marina Kotrla Topić, and Marina Merkaš.
This review paper aimed at presenting the results of recent research on the relation between the use of digital technology and children’s development. The paper describes the importance of the topic and gives a systematic overview of empirical research on the topic of the paper. The results of recent research show that the use of digital technology in children is associated, albeit low to moderate, with their physical, social, emotional, and cognitive development. Content that is viewed, created, and listened to through digital technology devices and the time and circumstances of children’s use of digital technology determine whether the effects of the use of digital technology will be positive or negative on children’s development. Also, the relationship between the use of digital technology and the development of children changes depending on some individual characteristics of children, especially the age of the child. This review of current research indicates the need to further examine the factors that may mediate and/or moderate the relationship between the use of digital technology and children’s development, the need to develop a theoretical framework to integrate current knowledge and direct future research in the field, and the use of longitudinal research to examine the long-term effects of the use of digital technology on children’s development as well as the application of objective measures in collecting data on children’s use of digital technology.