Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

I. Vjekoslav Peitl, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 8. lipnja 2016. godine (srijeda) u vremenu od 13:30 sati do 14:15 sati u predavaonici 5 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, s temom:

 

 

”SEKSUALNI POREMEĆAJI I PARAFILIJE”

 II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i

studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

 III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji

mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište