Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

 I. Josipa Gelo, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 27. travnja 2016. godine (srijeda) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 5), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, s temom:

 

„POREMEĆAJ LIČNOSTI“

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

 

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište