Objavljen je drugi znanstveni rad Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu pod nazivom Ethical, legal, and social considerations of AI-based medical decision-support tools: A scoping review u visokorangiranom časopisu International Journal of Medical Informatics (Q1 – IF = 4.046). Autori rada su doc. dr. sc. Anto Čartolovni, voditelj istraživačke grupe Digit-HeaL laboratorija, dr. sc. Ana Tomičić, članica istraživačke grupe Digit-HeaL laboratorija i doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler, prodekanica Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Cilj ovog rada je otkriti etičke, pravne i društvene implikacije (ELSI) razvoja umjetne inteligencije (AI) u zdravstvu koje nisu prikazane u prethodnim radovima, a zaslužuju jednaku pozornost u fazi razvoja te prije implementacije u zdravstvu. Svrha rada je ponuditi usmjerenje za različite dionike koji se suočavaju s etičkim, pravnim i društvenim implikacijama umjetne inteligencije u fazi dizajniranja koristeći pristup Ethics by Design (EbD). Najčešći problemi identificirani u radu su: sigurnost pacijenata, algoritamska transparentnost, nedostatak odgovarajuće pravne regulative, pravna odgovornost i odgovornost za djelo, utjecaj na odnos pacijent-liječnik i upravljanje zdravstvenom skrbi s umjetnom inteligencijom. Rezultati rada potvrđuju kako postoji značajan potencijal umjetne inteligencije za poboljšanjem skrbi pacijenata, ali nedostatci implementacije umjetne inteligencije u zdravstvu odnose se na složene etičke, pravne i društvene implikacije koje se tek trebaju riješiti.

Ostvarenju ovog rada doprinijela je Hrvatska zaklada za znanost putem uspostavnog istraživačkog projekta “(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi” (UIP-2019-04-3212).