Sukladno Odluci Senata objavljuje se tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2012/2013. u jesenskom roku kako slijedi…..

 

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

 

na temelju članka77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka23. Statuta,članka 8. Pravilnika o studiranju i Odluke Senata od 19. srpnja 2012. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih

studija u akademskoj godini 2012/2013.

 

OPĆI DIO:

 

l. Razredbeni postupak za upis redovitih studenata u jesenskom roku na slobodna upisna mjesta u I. godinu preddiplomskogsveučilišnog studija psihologije na Studijskom odjelu psihologije i preddiplomskog sveučilišnog studija sociologije na Studijskom odjelu sociologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2012./2013. provodi se

 

u jesenskomrazredbenom roku u dva termina

2. Razredbeni postupak u jesenskom roku provodi se samo za studije psihologije i sociologije na kojima, nakon završenih upisa u ljetnom razredbenom roku, preostane slobodnih upisnih mjesta prema uvjetima koji se utvrđuju ovom Odlukom.

 

3. Pravo upisa na slobodna upisna mjesta na studije psihologije i sociologije u jesenskom roku pristupnici ostvaruju prema ostvarenim bodovima na temelju kriterija navedenih u posebnom dijelu natječaja. Pravo na upis stječu pristupnici prema ostvarenim bodovima prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote, koji putem sustava NISpVU do određenog datuma potvrde listu prioriteta studijskih programa.

 

4. Izravan upis na studij u statusu redovitih studenata, pod uvjetom da polože državnu maturu i zadovolje dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti, ostvaruju:

– hrvatski branitelji iz Domovinskog rata;

– HRVI iz Domovinskog rata;

– djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;

– djeca zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;

– djeca 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata prve skupine

– osobe sa 60% i više tjelesnog oštećenja.

Potvrde kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija pristupnici su dužni dostaviti preporučenom poštom na adresu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, Zagreb.

 

PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK:

 

 1. Prijave za upis na studij obavljaju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr putem koje se pristupa Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU), sustavu pomoću kojeg pristupnici prijavljuju polaganje ispita državne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studije.

 

 1. Za pristupnike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u šk. god. 2011./2012. dokumente i podatke u sustav NISpVU unosi Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu dužni su Središnjem prijavnom uredu predati traženu dokumentaciju radi upisa podataka u sustav NISpVU. Svi su pristupnici dužni provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.

 

 1. Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na studij psihologije i sociologijeHrvatskog katoličkog sveučilišta provode se prema uvjetima navedenim u posebnom dijelu oveOdluke.

 

 1. Jesenski razredbeni rok održava se u dva termina:

Prvi termin jesenskog razredbenog roka:

 • rok za prijavu: do 31. kolovoza2012. godine
 • test apstraktnog mišljenja: 3. rujna 2012. godine
 • motivacijski razgovori: od 5. do 7. rujna 2012. godine
 • upisi: 22. rujna 2012. godine

 

Drugi termin jesenskog razredbenog roka:

 • rok za prijavu: do 25. rujna 2012. godine
 • obavijesti o terminima razredbenog postupka bit će objavljeni na web straniciwww.hks2015.unicath.hr

 

 1. Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studije prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured.

 

UPISI:

 

1. Pristupnici za upis na pojedine studije rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi u okviru državne mature i dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti (test apstraktnog mišljenja i motivacijski razgovor).

2. Pravo na upis stječu pristupnici koji putem sustava NISpVU potvrde namjeru upisa na odabrani studij prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja broja slobodnih upisnih mjesta unutar upisne kvote.

3. Osobe s pravom izravnog upisa koje su na razredbenom postupku:

– rangirane unutar upisne kvote, upisuju se unutar upisne kvote,

– rangirane izvan upisne kvote, upisuju se izvan upisne kvote.

4. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

5. Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa.

6. Detaljnije obavijesti o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavit će se na web stranici Sveučilišta  www.hks2015.unicath.hr.

7. Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 1. domovnica (dokaz o državljanstvu) u izvorniku,
 2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih u izvorniku,
 3. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj državnoj maturi, te potvrde o položenim relevantnim izbornim predmetima u izvorniku,
 4. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu i Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i     svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
 5. potvrdu o prebivalištu,
 6. presliku osobne iskaznice,
 7. 2 fotografije (4 cm x 6 cm),
 8. podatak o MBG i OIB-u,
 9. potvrdu o uplati troška upisa.

 

Trošak upisa iznosi 200,00 kn, a pristupnici su dužni uplatiti na račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta. broj: 2340009-1110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa- naziv studijskog odjelakojeg upisuju.

 

 

POSEBNI DIO:

 

Uvjeti za upis na Studijski odjel psihologije su:

 

 • Upisna kvota: 40
 • Broj slobodnih upisnih mjesta: 20
 • Završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu;
 • Položena državna matura;
 • Prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja;
 • Prijeđen prag na motivacijskom razgovoru.

 

 

 

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

25,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

A

15,00 %

Matematika

B

15,00 %

Strani jezik

A

10,00 %

Izborni dio državne mature

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Psihologija ili Sociologija ili Vjeronauk ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo

DA

5,00 %

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Motivacijski razgovor – HKS

DA

40,00%

10,00 %

Test apstraktnog mišljenja

DA

20,00 %

15,00 %

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Filozofija

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Geografija

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Hrvatski jezik

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Informatika

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Logika

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Matematika

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Povijest

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Strani jezik

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %

 

 

Uvjeti za upis na Studijski odjel sociologije su:

 

 • Upisna kvota: 40
 • Broj slobodnih upisnih mjesta: 40
 • Završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu;
 • Položena državna matura;
 • Prijeđen prag na motivacijskom razgovoru.

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

35,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

B

20,00 %

Matematika

B

10,00 %

Strani jezik

B

15,00 %

Izborni dio državne mature

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Bilo koji izborni predmet

DA

5%

 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Motivacijski razgovor – HKS

DA

40,00 %

10,00 %

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Filozofija

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Geografija

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Hrvatski jezik

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Informatika

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Logika

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Matematika

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Povijest

1.

4.

1.

3.

5,00 %

Državno natjecanje

Strani jezik

1.

4.

1.

3.

5,00 %

 

 

 

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište