Zagreb, 27.6. 2012.

Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se

 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. Voditelj odjela za odnose s javnošću na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

– poznavanje barem jednog stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

– najmanje 5 godina iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– presliku radne knjižice

– izvornik uvjerenja (ne starijeg od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela

-pod točkom 1. prednost imaju pristupnici koji imaju iskustvo u radu s medijima u inozemstvu i znanje talijanskog jezika u govoru i pismu

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti  na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Hrvatsko katoličko sveučilište pridržava pravo pozvati pristupnike na usmenu i pismenu provjeru znanja. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište