HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

raspisuje

NATJEČAJ
za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika

Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 57. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje).

Program je namijenjen polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji, te polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 i/ili 5. sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji za vođenje praktične nastave i vježbi, te strukovne učitelje i suradnike u nastavi.

U Program za stjecanje kompetencija nastavnika mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uvjet za upis Programa je stečena visokoobrazovna razina (preddiplomskog ili diplomskog studija, odnosno B.A. razina ili razina 6. ili M.A. razina ili razina 7. prema Zakonu o HKO-u), za polaznike koji u sklopu izvođenja redovitog studija sukladno studijskom programu nisu stekli potrebne kompetencije za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi, te završena srednjoškolska strukovna razina obrazovanja (razina 4.1, 4.2 i 5. prema Zakonu o HKO-u) za polaznike koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj ustanovi za vođenje praktične nastave i vježbi te strukovni učitelji i suradnici u nastavi.
Minimalni koeficijent opterećenja studenata ili polaznika za stjecanje kvalifikacije nastavnika iznosi 60 ECTS bodova, koji odgovara trajanju Programa za stjecanje kompetencija nastavnika u pravilu jednu akademsku godinu.

Prijave za pohađanje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika se dostavljaju putem e-maila na adresu: cjelozivotno.ucenje@unicath.hr

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr u rubrici Cjeloživotno učenje.

Rok za podnošenje prijava je 25. rujna 2023. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će, putem elektroničke pošte ili navedenog kontakta (broja telefona), biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa.

Participacija polaznika u troškovima izvođenja Programa za stjecanje kompetencija nastavnika (školarina) iznosi 1.000,00 €, a troškovi upisa 80,00 €.

Troškovi upisa uplaćuju se u cijelosti pri upisu, a iznos školarine moguće je uplatiti u cijelosti ili obročno. U slučaju obročnog plaćanja prva polovica iznosa školarine (500,00€) plaća se pri upisu.
Uz prijavu je potrebno priložiti: dokaz o državljanstvu i potvrdu ili diplomu o završenom studiju ili svjedodžbu o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika).
Za upis je potrebno:
a) fotografija (4×6 cm),
b) dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa-PNB-20,
c) dokaz o uplati školarine (ukupno ili obročno) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina-PNB-20.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za upis na Program za stjecanje kompetencija nastavnika.
Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta i samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijavnica_PROGRAM ZA STJECANJE KOMPETENCIJA NASTAVNIKA
Obrazac_PRIVOLA

KLASA: 602-07/ 23-02/ 001
URBROJ: 498-03-02-04-04-23-01

U Zagrebu, 4. rujna 2023. godine

VODITELJ PN-a

Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić

Hrvatsko katoličko sveučilište